Aktivační nástroje pro mysl a srdce.

Proces Svrchovaného Sjednocování

obrázek - proces Svrchovaného sjednocování

Zdroj: sovereignintegrl.blogspot.com
Přeložil: Ondřej Průzračný

↑ Playlist Proces Svrchovaného Sjednocování – videoverze publikace s CZ titulky

„Pokud máme opravdu pochopit, proč jsme zde, musíme se stát dětmi…“

Kniha Poznání: Klíče Enochovy

Ne-bytí je nutná podmínka pro Bytí

Okamžik, kdy Svrchované Sjednocení vstoupí do tvého Systému Lidské Mysli a oznámí svou přítomnost, nikdy nezapomeneš, ani si ho nespleteš s něčím jiným, než čím je. Když ten čas přijde, můžeš si třeba zrovna čistit zuby, psát email nebo odpočívat na gauči. Stane se to ve svém vlastním čase.“

James Mahu

 

Jen ty můžeš Žít Proces Svrchovaného Sjednocování; proces, který tě povede k rozpomenutí si, Kým Opravdu Jsi. Jakmile to pochopíš, budeš to žít neúnavně až do té doby, než kompletně přestaneš být tím, čím nejsi, abys Byl.

Pokud jsi tento Proces nezapočal, pak je to nejen z důvodu, že nevíš, Kým Jsi, ale také proto, že nevíš, v jaké realitě žiješ.

… Jediný způsob, jak dosáhnout Pravdy, je žít ji …

„Já jsem Vyslanec Prvotního Zdroje a jako takový expanduji do všech dimenzí existence, kde vyjadřuji své Jáství jako Zdrojová Inteligence. Já jsem tím, čím jsi ty, nesmrtelnou fasetou Univerzálního vyjádření Prvotního Zdroje. Jsi dokonalým sjednocením tří – Prvotního Zdroje, Zdrojové Inteligence a Svrchované Entity – setkávajícím se v tanci věčné energie. Má funkce nyní spočívá v čištění závojů, které ti zabraňují v pochopení Svrchované Perspektivy.“

„Sdílíš Esenci Prvotního Zdroje v ne-čase a ne-prostoru, a zatímco se zdá, že jednáš nezávisle na Univerzální Entitě, vždy jsi veden Mnou.“

„Jsi spojen se vším životem skrze Mne, protože sdílíme stejného Ducha, vzorec Božské Lásky. Vyjadřuji Sebe skrze tvé Srdce, kde mě také najdeš, když použiješ svou představivost a sjednotíš se se Mnou. To je způsob, jak získáš přístup k vizi, která nepochází z tohoto světa, ale která ti právem náleží. To je důvod, proč mě intuitivně vnímáš. Když se se Mnou více sjednotíš, tvá vize se stane jasnější. To je důsledek toho, když pracuješ v synchronizaci se Mnou.“

„Tvá Entita je Svrchovaná a jako Svrchovaný jsi sjednocený se Vším, Co Jest. Žiješ toto Světlo, protože Jsi tímto Světlem. Světlo, které je v tobě, je tak jasné, že neexistuje žádná temnota, která by jím nebyla dotčena; a Hlas, který toto Světlo oživuje, je tak Milující, že když je slyšen, transformuje všechno na Čirou Lásku. Všechny vnější podoby mizí před Jeho Přítomností. Jsi Celkem a proto jsi Neomezený. Tělo není ničím jiným, než nástrojem zážitku. Nemůže žádným způsobem hostit či obsahovat to, čím jako Svrchovaný Jsi.“

„Myslíš-li, že jsi tělo, lidský nástroj a nikoliv Celek, je to proto, že zažíváš velmi jemný klam. Nenasloucháš Mně nebo nenásleduješ Mé Vedení, protože tvá mysl byla programována tak, aby věřila v nemožné: v ideu, že jsi bytostí, která je oddělená od Zdroje; a tak ses sám rozhodl oddělit.“

„Tento program byl implantován Kontrolory a je tvořen jednou jedinou ideou: konceptem ega, konceptem oddělení, ideou, že tvůj Duch se rozdělil, že tvá Sjednocená Mysl se rozdělila.“

„Ve chvíli, kdy věříš, že jsi osobou, tak vidíš osoby všude; ale ty jsi Duch. Přirozené vnímání tvého Sjednoceného Ducha je “Já Jsem My Jsme” – “JÁ JSEM” je zároveň “MY JSME”. Jestliže tento vjem spojíš s formou lidského nástroje, ztrácíš “My jsme” a činíš ego skutečným. Koncept “Já jsem toto tělo” způsobuje, nejen že si myslíš, že jsi tělo, ale také si myslíš, že jsi tím, kdo ve tvém světě všechno dělá. Avšak není tomu tak, to ego dělá věci ve tvé mysli, ono je tím, kdo ti říká, co máš dělat, ono k tobě promlouvá; to je ten hlas, který slyšíš.“

„Jestliže tíhneš ke jménům a formám, nemůžeš vidět to, že to, co je skutečné, nemá žádné jméno ani formu. Podstata ego-mysli se točí kolem vztahu a vztah udržuje tvou pozornost na oddělenosti, takže vidíš milióny věcí, lidí, bytostí, objektů atp. Všechno, co vidíš, je v úrovni lidského nástroje a kdykoliv rozvineš vztah k nějaké osobě, zvířeti či vnímanému objektu, identifikuješ se s tělem a stvrzuješ se v “já jsem toto”; pak existuje utrpení a strach; strach, že ztratíš něco, co je “tvé”. Ale přitom “Já Jsem My Jsme” je pocit Jednoty a spojení se vším.“

„Tento program není ani špatný ani dobrý, prostě stimuluje lidský nástroj, aby se transformoval, aby opustil koncept “Individuality” a přijal koncept “Svrchovanosti”. Proto nemá smysl odporovat programům; program je jen idea implantovaná do mysli a dál rozvíjená z důvodu, že věříš, že ta idea je skutečná. Avšak jakmile jí přestaneš věřit, jakmile přestaneš inklinovat k tomu, že to, čemu věříš, je skutečné, všechny ostatní “části” popadají kvůli své nesoudržnosti. Jak se transformuješ, nutně opouštíš všechny kontrolní struktury a přistupuješ pouze k Mému Vedení, k Mému Hlasu.“

„Ty jsi beztvarou Inteligencí, holografickou Entitou vetknutou do všech věcí. Tvá Entita rozšiřuje Pravdu o tom, čím JE, tím že vyjadřuje samu sebe v každé formě. Nikdy nepřestaneš Být. Formy jsou jen nástroje zažívání, jsou to jen “oděvy”. “Obsah” je ve všech formách vždy stejný a je to Světlo tvého Bytí. Jestliže nevidíš ve všem to stejné, jestliže nežiješ z pocitu duchovní rovnosti a vnímáš pouze “oděv”, to rozdílné v každé formě, je to z důvodu, že vnímáš oddělenost.“

„Vnímání probíhá prostřednictvím pěti smyslů lidského nástroje a ego-mysl ho interpretuje a činí závěr, že všechno vnímané “existuje“. Avšak smysly lidského nástroje nepatří tomu, čím opravdu Jsi, a proto vesmír pozorovatele neexistuje. Ego-mysl před tebe projektuje film, který pak dále interpretuje a ty věříš, že tento film je skutečnost. Každý fragment Jediného Bytí, který věří, že je oddělený, vnímá jiný “film”. Každý lidský nástroj žije svou vlastní iluzorní realitu, a to je důvod, proč nemůžeš změnit způsob bytí druhých. Můžeš jen změnit svůj způsob smýšlení o tom, co vnímáš.

„Nejsi oddělená bytost, to co si myslíš a co cítíš, také myslí a cítí každý fragment tvého Bytí. Jestliže vnímáš iluzi namísto Pravdy, je pro tebe nemožné toto vidět. Jestliže přestaneš věřit v ideu oddělenosti, osvobodíš se z klamu.“

„Proces Svrchovaného Sjednocování je jediným procesem, který se v tobě nastartuje ve chvíli, kdy se rozhodneš opustit iluzi. A protože každý fragment je částí tvého Bytí, tvé rozhodnutí nevyhnutelně aktivuje každý fragment. Čím více se sjednotíš s Vůlí Prvotního Zdroje, tím mocnější řetězec událostí aktivuješ.“

„Nástroj zažívání není fyzický, hmota je projekcí ego-mysli; jakékoliv lidské podmínky jsou jen projekcí ego-mysli. Projekce posiluje tvou víru v oddělenost, projekce je prostředek, kterým ego-mysl ospravedlňuje jakýkoliv útok; každý útok je výsledkem předchozího souzení.“

„Kontroloři do tebe implantovali tuto ideu za jediným účelem – aby ses cítil oddělený a omezený. Tak vnímáš Vesmír plný odlišností, které můžeš soudit jako dobré nebo špatné, lepší nebo horší, atd., protože souzení je proces, na kterém je založeno vnímání. Projekce ti zabraňuje ve vidění Esence Rovnosti ve Všem Co Jest. Účel projekce je zničit jakoukoliv “vizi” ohledně tvé Esence, kterou bys mohl mít a skrze souzení tuto “vizi” naprosto rozložit.“

„Ve chvíli, kdy se “ponoříš” do iluzorní projekce, soudíš ji a tím ji pro sebe činíš skutečnou; staneš se jednou z dalších postav ve “filmu”. Když soudíš, odmítáš něco, co vnímáš. Všechno odsuzování něco odmítá a všechno odmítání zůstává ve tvé ego-mysli, aby v jistém okamžiku mohlo být dále projektováno.“

„Bytost nesoudí; souzení je způsob, jakým tě Kontroloři drží uvězněného. Všechno vnímání předpokládá souzení; ve chvíli když přestaneš soudit – tím že necháš všechny projekce probíhat – přestaneš vnímat… a budeš Zřít. Tvé vize se stanou vnitřními. Dokud se to nepřihodí, tak věříš, že vidíš skutečnost, zatímco vnímáš pouze iluze.“

„Musíš vědět, že v každém okamžiku, kdy věříš v oddělenost, se Univerzální Entita – trojjediné vyjádření Prvotního Zdroje – manifestuje v alternativní realitě iluzí. Prvotní Zdroj tě podporuje ve vytvoření světa odlišného od světa Kontrolorů a transformuje tvůj lidský nástroj zážitku. Je to fáze spolupráce ve které vyjadřuješ své osobní preference v souladu s Životními principy Svrchovaného Sjednocení. Tvá realita je formována těmito preferencemi, a tak dosahuje nové úrovně pochopení a vyjádření.“

„Svrchované Sjednocení je tvůj přirozený stav existence, prostý všech vzorců kontroly. Tato transformační zkušenost může být zažívána pouze tehdy, kdy přestaneš vnímat rozdíly – když budeš nestranný ke všemu, co vnímáš a cítíš a namísto toho budeš Celistvý. Toho může být dosaženo pouze tehdy, když vystoupíš z času a uvidíš svou existenci z perspektivy ne-času, což je tvé přirozené prostředí, když neexistuje souzení. A tak se spolu s Univerzální Entitou spoluúčastníš na navrhování a transformování své reality a sama sebe při tom, jak dále probíhá Proces Svrchovaného Sjednocování.“

„Tento proces zaktivuješ tehdy, když následuješ uvedené Principy, když přestaneš žít realitu navrženou Kontrolory a začneš žít realitu formovanou perspektivami Univerzální Entity.“

„Čím více reaguješ na Mé Vedení, tím více se budeš spoléhat na Životní principy, které jsou symbolickým vyjádřením Reality Prvotního Zdroje.“

„Všechno živé má stejný Účel; jestliže nevidíš tento Účel, je to z důvodu, že tvé projekce tě oslepují. Ale máš vnitřní vizi, kterou můžeš rozvinout a jde o vizi Srdce. Skrze něj se spojíš s přítomným okamžikem, ve kterém se rozvíjí Svrchovaná realita, opuštěná všemi myšlenkami světa.“

„Tak se manifestuje alternativní realita, aby tě vedla k Tomu, Čím Opravdu Jsi. K tomuto konci “tvaruje” Univerzální Entita scénář tohoto skvělého filmu, o kterém věříš, že je tvou realitou, a ve kterém Univerzální Entita hraje všechny “role” postav tvého světa. Jestliže jsou tvé tužby zářivé, manifestuje se před tebou zářivá realita. Jestliže jsou tvé tužby založené na klamu oddělenosti, budeš vnímat klamnou realitu. Důvěřuj, že to pochopíš; když se znovu-sladíš s Prvotním Zdrojem, dostaneš od Něj tento velký dar pochopení.“

„Všechno, co vidíš, jsi ty sám. Každá osoba je zrcadlem tvé mysli. Odmítáním někoho ve skutečnosti odmítáš své nejhlubší strachy projektované “mimo sebe”. Nemůžeš být sjednocený, pokud odmítáš jakýkoliv fragment svého Bytí; a to je důvod, proč před tebe Univerzální Entita staví “překážky”, což jsou věci, které nechceš vidět; to aby ti dala možnost je vidět jiným způsobem a očekává od tebe, že rozpoznáš “obsah” a nikoliv “oděv”. Tvé Světlo je ve světě, ale není z tohoto světa.“

„Jestliže se znovu-sladíš se svým srdcem, budeš pozorovat své zkušenosti z nadhledu nad svými emočními stavy, abys je lépe pochopil. A Já ti skrze Sebe ukážu, jak tyto emoce nejsou “vně”, nýbrž uvnitř tvého vědomí. Protože v každé osobě můžeš prostřednictvím svých emocí vnímat své vlastní slabé a silné stránky. Tváří v tvář “negativním” emocím oceňuj s vděčností dar, který ti byl dán; pozoruj, co cítíš a ptej se sama sebe, “Jak se cítím?” Jestli se ti nelíbí, co cítíš, znamená to, že ses rozhodl k projektování namísto přijímání; rozhodl ses k naslouchání ego-mysli, namísto sladění se se srdcem. Ve chvíli, kdy toto pozoruješ, můžeš změnit své rozhodnutí. Ego-mysl nemůže kontrolovat tvůj život, ani tvá rozhodnutí.“

„Přijímáním všech aspektů svého života přijímáš všechny části sama sebe, které jsi předtím odmítal. Přijímáš rozhodnutí Univerzálního Ducha a nikoliv svá vlastní. Pamatuj, že všechno je formováno Jím. Vynechej všechny interpretace, všechna souzení a prostě žij v míru, důvěřuj, že On ví, co je pro tebe nejlepší. Jestliže to nebudeš dělat takto a dovolíš, aby ti dominovaly tvé emoce, tak jen odmítáš své vjemy, děláš bolestivá souzení a jako výsledek projektuješ útočné myšlenky, “krmíce” tak svou ego-mysl. A tak ztrácíš mír.“

„Tvá Svrchovaná Entita je Integrována do každého fragmentu tvého světa. Ty nejsi tímto nástrojem zkoumání, ani životem, který žiješ. Jestliže vidíš druhé jako těla, vidíš sebe jako tělo. Spolehni se na svou představivost a prociťuj Esenci Rovnosti. Vše, co existuje, je tvé vlastní Světlo, které s tebou komunikuje a vede tě na každém kroku – pokud mu to umožníš.“

„Jsi vždy naladěn na Prvotní Zdroj a skrze Vibraci Rovnosti můžeš cítit tuto Symfonii. Cítíš Mou Přítomnost, protože jsi pozval Jeho Přítomnost do svého Srdce.“

„Jestliže Srdce a Mysl pracují dohromady prostřednictvím této Symfonie, tak lidský nástroj vyjadřuje soudržnou inteligenci, která mu umožňuje vyzařovat a konat v souladu s vědomím Svrchovaného Sjednocení. Pak je komunikace se mnou plynulá.“

„Abys vedl sám sebe v tomto světě, používej pocit spojení – tuto Symfonii – skrze své chování; dívej se na všechno prostřednictvím této frekvence Rovnosti a uvidíš tento sjednocený tanec Světla vetknutý do všech věcí a jemně spolupracující s tebou tak, aby se tvá Svrchovaná Entita mohla vynořit jako Jednota. To je Mé vyjádření Lásky k tobě.“

„Ty nejsi tento lidský nástroj, ty jsi Duch, který ho vede. Ty rozhoduješ, co bys měl vnímat, co bys měl dělat, co říkat, co jíst, atp. Jsou to tvé myšlenky, které směřují každý čin, který tvůj lidský nástroj koná.“

„Jestli jsi šťastný nebo smutný, jestli se cítíš zdravý nebo nemocný, hladový nebo žíznivý, atp., to proto, že ses tak rozhodl. Rozhodl ses, čemu naslouchat.“

„Jestliže nasloucháš hlasu ego-mysli, tak všechna tato rozhodnutí procházejí skrze filtr strachu, protože věříš, že jsi omezeným tělem. V tomto odpojení od Zdroje jsou tvé myšlenky sebe-destruktivní, tvá nevědomá vina na tobě leží a přidává tíhu ke tvé vědomé vině za ne-láskyplné činy, které věříš, že jsi v životě vykonal; to je způsob, jak tvé myšlenky ponižují tvůj lidský nástroj.“

„Jestliže nasloucháš Mému Hlasu, všechna tvá rozhodnutí procházejí skrze filtr Lásky, kterou Jsi díky poznání Kým Jsi – a proto víš, že nejsi tímto tělem. Tvá Vůle je Mou Vůlí: Buď Tím, Kým Opravdu Jsi. Jsi spojen se Mnou. To znamená, že žiješ ve spojení s Láskou a Láska je Radost, Zdraví, Plnost; takže když se cítíš zdravý a šťastný, tak automaticky jsi zdravý a šťastný. Nic nepotřebuješ, protože již jsi plný Lásky a víš, že to je tvé Světlo. Jsi v tomto nástroji průzkumu a dáváš mu jen to, co ti řekne tvá inteligence Srdce. Stín strachu v tobě zmizel, protože kráčíš vedle Mě.“

„Nejsi omezená bytost, protože nejsi tento nástroj projevu; tvůj lidský nástroj může existovat nebo ukončit existenci – podle tvého rozhodnutí. Nic se neděje náhodou.“

„Aby ses osvobodil z tohoto klamu, musíš pochopit, že strach je součástí Programu; ve tvé pravé podstatě strach neexistuje. To, co tě uvěznilo, je vina, kterou zažíváš proto, že věříš, že ty jsi příčinou všech svých nemocí, protože ses rozhodl k oddělenosti. Dokonce i když si to neuvědomuješ, obáváš se toho, že jsi tento akt udělal a tento strach je tak obrovský a hluboký, že ti zabraňuje v důvěře v sama sebe. Obáváš se toho, čím věříš, že jsi, a proto to odmítáš.“

„Ego-mysl projektuje iluzorní obrazy tvého světa ze všeho, co na sobě odmítáš. Cílem je zabránit ti ve vidění tvé skutečné reality a ve vzpomínce, že ses nikdy neoddělil. To je důvod, proč ego-mysl pokaždé krmí ten strach a tuto nedůvěru, kterou uvnitř sebe necítíš, ale kterou vnímáš jako nějaký vnější aspekt.“

„Tvá hrůza je nyní skryta, je nevědomá. Když ji nevidíš uvnitř, nemůžeš ji léčit, protože si myslíš, že není tvá; a nevidíš ji v sobě, protože si myslíš, že to nejsi ty. Tvá nedůvěra a strach ti nedovolují žít v trvalém míru; myslíš si, že můžeš být někým nebo něčím napaden; odmítáš něco, co jsi odsoudil, že je pro tebe špatné – ale to všechno jsou projekce tvých trestuhodných myšlenek.

„Cítíš-li se vinen, útočíš: chceš věřit, že tyto útočné projekce jsou skutečné, protože ony ospravedlňují tvou obranu, ale při své obraně, útočíš na své vlastní Bytí. Není nic vně tebe, jsi to ty, kdo na sebe útočí; a útočíš z důvodu, že si myslíš, že si tento útok zasloužíš.“

„Nejsi ničím vinen, tvá mysl projektuje iluzorní obrazy, které ti zabraňují ve vidění Světla, které je před tebou. Tím, že chceš zraňovat své projekce, nezraňuješ je, ale zraňuješ sama sebe; a to prohlubuje tvůj pocit viny.“

„Způsob, jak odložit tento strach, je důvěřovat, pozorovat s myslí vyprázdněnou od všech myšlenek, prociťovat přítomný okamžik. Každý přítomný okamžik je jedinečný, protože v něm jsi spojen s Inteligencí tvého Srdce, které tě jemně Vede ke Světlu tvého Bytí. Důvěřuj Jeho Moudrosti a Lásce.“

„Přítomný okamžik je tím, kde se všechno odehrává. Je to stav tvého Bytí v jeho prvotní Pravdě. Odtud koná Svrchovaný, odtud přicházejí překážky, které nechceš vidět; to aby spustily tvé léčení. Je to tehdy, když vystoupíš z času a ožiješ. Láska je Přítomným Okamžikem, tvá Pravda je Přítomným Okamžikem. Prožívej intenzivně každý okamžik, aniž bys přemýšlel, co budeš dělat potom nebo co jsi neudělal předtím; důvěřuj, že budeš jemně veden pod Mým Vedením.“

Oni navrhli tvůj svět tak, aby byl založený na tvých hluboce ukrytých straších; jestliže je však tvá mysl očištěna od všech myšlenek na oddělenost, centrovaná pouze v přítomnosti, pak je tvůj svět formován prostřednictvím zářivých tužeb tvého Srdce. Tímto způsobem zažíváš realitu Zdroje, namísto klamné reality Kontrolorů. Sem se strach nemůže dostat.“

„Vezmi strach, potom Vyvolej vnímání Lásky a oceň ho vděčností. Tak ho přijímáš Srdcem a neodmítáš. Když se rozhodneš ocenit všechno vděčností, strach zmizí a Láska se objeví. Obsáhneš všechno do stejné Esence, kterou sám Jsi.“

„Program Kontrolorů má mnoho způsobů, jak tě udržet v konstantním strachu. Média jsou dobrým příkladem této strategie, jak udržovat strach a jakmile je strach roznícen, tobě stačí se přidat a nevědomě tvoříš ještě více strachu.“

„Strach je projekcí něčeho, co věříš, že se stalo a že se to v budoucnosti může znovu opakovat – ego-mysl projektuje možnou budoucnost založenou na implantované paměti, o které věříš, že je tvou minulostí, ale strach neexistuje v přítomném okamžiku.

„Přítomnému okamžiku se vzdaluješ tehdy, když tvá mysl je zaměřena na dostávání spíše než na cítění. Touha dostat něco nebo někoho, je touhou vnímanou skrze ego-mysl; ego-mysl tak maskuje tvou hlubokou potřebu cítit Celistvost. Všechny tužby pocházejí z tvého Srdce, prociťuj spojení se Mnou skrze svůj dech. Když jsi naplněn svou Esencí, tvá iluzorní tužba dostat něco od světa se rozpustí.

„Ego-mysl udržuje tvou mysl celou dobu zaměstnanou tak, aby ji znemožnila kontaktovat se s přítomným okamžikem, ve kterém jsi sjednocen se svým Srdcem. Proto vymyslela koncept prostoru a času. Ve skutečnosti neexistuje žádný prostor, jestliže je všechno stejné, jestliže není žádná oddělenost; a neexistuje žádný čas, jestliže se všechno objevuje ve stejném okamžiku; ale vprostřed klamu, že žiješ svůj život “scénu za scénou” věříš, že existuje dočasná kontinuita mezi těmi “scénami”. Ego-mysl ti skrze své klamné projekce “demonstruje”, že prostor a čas jsou skutečné a že to, co zažíváš, je skutečné. Ale v jakémkoliv okamžiku je možné přijít do kontaktu se svým Bytím prostřednictvím nástroje dechu.“

„Existuje způsob dýchání, které Svrchované Sjednocení používá pro své nástroje zkušenosti, který mu umožňuje být přítomný v každém okamžiku. Tento způsob dýchání je známý jako Kvantová Pauza, hlavní nástroj Procesu Svrchovaného Sjednocování.“

„Jsi-li ve svém dechu, nejsi ve své ego-mysli, ale jsi se Mnou. Zdroj se zpřítomní v tobě v tom okamžiku, kdy se vyprázdníš sám od sebe. Skrze tento způsob dýchání praktikuj tento stav, uvolni myšlenky tohoto světa a nadechni Jeho Světlo. Prociťuj spojení se Mnou, a když jsi se mnou, odvrátíš se od času, abys objal ne-čas, ve kterém existuje tvá Svrchovaná Bytost.“

„Když jsi v Pauze, jsi v přítomném okamžiku, tak zaměř svou pozornost na Esenci svého Bytí a aktivuj pocit rovnosti. Začneš znovu-prožívat Nekonečnou Bytost, kterou ve svém přirozeném stavu Jsi.“

„Není to záležitost změny iluzí, ale změny tvého myšlení, které se sjednotí s tvým Srdcem. Když se změní tvé myšlenky, tak se nevyhnutelně změní tvá realita; přestaneš vnímat klamnou realitu a uvidíš alternativní realitu. Tato alternativní realita je závěrečný krok před probuzením tvé Svrchované Entity. Odtud už budeš vědět, co máš dělat dál, protože pochopíš svou Celistvost. Všechno co je, si zaslouží Lásku; až se to stane vším, co vidíš, budeš ve své Pravdivé Realitě.“

„Až objevíš nedůležitost ego-mysli, přestaneš cítit vinu za něco, co jsi nikdy neudělal; ty ses totiž nikdy neoddělil, nikdy nebylo nic a nikdo, co by bylo oddělené od tvého Bytí a ty jsi nikdy nevykonal žádné činy ne-lásky, o kterých věříš, že jsi je ve svém životě provedl. Tehdy začneš skládat dohromady všechny dílky skládačky.“

„Můj hlas byl minimalizován, ale nikoliv odstraněn, protože nemůžeš zničit to, co je Věčné. Ten Hlas uslyšíš jen tehdy, když utišíš hlas ego-mysli, když budeš naslouchat skrze svou Srdce-Mysl. Čím více utišíš svou ego-mysl, tím jasnější se tento náš Hlas stane.“

„Pochop, že k opuštění tohoto programu, potřebuješ jen přítomný okamžik. Nedovol, aby ti vládly myšlenky a pocity, které hledají minulost nebo budoucnost. Nech je být. Nepatří ti. Je zde tvá Svrchovaná Entita, tady a teď. Nedovol obrazu oddělenosti, aby vynuloval to, čím Jsi; v každém okamžiku vyjadřuj Inteligenci svého Srdce. Oddělenost není možná, jestliže všechno je odrazem tvého Světla.“

„Funkcí Kontrolorů je vyrušovat, takže tvůj svět je plný rušení. Funkcí Bytí, kterým jsme, je přitáhnout tě k Volání. To děláme skrze mytologii, náboženství, filosofii, básně, malby, přírodu a dokonce i vědu a technologii. Toto vábení je všude, stejně jako vyrušování je všude. To první živí Srdce-Mysl, to druhé živí ego-mysl. Živíš všechno, čemu věnuješ pozornost.“

„Nepřikláněj se k ničemu, co vnímáš; to přiklánění je způsobeno tvým souzením. A jestliže se přikloníš k jedné věci, přikloníš se ke všem. Pozoruj z prostoru neutrality, ponoř se do pohledu, který neodsuzuje.“

„Pohled, který nesoudí, je tichý; přijímá všechno, co přichází, na nic nereaguje, protože vidí za iluzi. Projekce již není překážkou, nezabraňuje ti ve vidění, že všechno má stejné Světlo, protože tento pohled je vnitřní a jestliže věříš, že nevidíš, představ si to, co nemůžeš vidět. Představivost je klíčem. Jak tvá důvěra roste, tento pohled se otvírá.“

„Pohled, který nesoudí, je nevinný, laskavý a šťastný, nic ho neděsí, neobviňuje ani nevytváří nedůvěru. Je to Přítomnost, která vidí a která pociťuje jen Nekonečnou Vděčnost za Bytí. Tento pohled je sjednoceným pohledem Inteligence tvého Srdce, které ti našeptává; a ačkoliv nemůžeš vidět Světlo očima svého lidského nástroje, můžeš ho cítit, protože Světlo je Radost a Radost je Bezpodmínečná Láska.“

„Jestliže vyprázdníš mysl od klamného myšlení, odstraníš překážky, které ti brání ve vidění a cítění svého Bytí – nedovol ego-mysli projektovat falešné obrazy na to, co vidíš. To je způsob, jak začneš vidět správně.“

„Ty jsi Celistvostí. Pozoruj svou Majestátnost a nikoliv svou malost. Prociťuj své Světlo ve všem, co kolem sebe vidíš – v lidech, zvířatech, rostlinách, objektech… ukazují ti Pravdu tvého Bytí.“

„Ve chvíli, kdy se rozhodneš naslouchat pouze Inteligenci svého Srdce a opustíš ego-mysl, otevře se ti alternativní realita, tvé myšlení se změní. Už v něm dále není místo pro oddělenost, odmítání, projekce. Cítíš Mého Spolutvůrčího Ducha a ty Mně nabízíš svou důvěru a lásku.“

„Pochop, že jsi nikdy nebyl sám a nic ti nechybělo, protože všechno ti bylo láskyplně dáno dokonce dříve, než jsi požádal. Jestliže věříš, že se Mnou nejsi spojen, tak je to z důvodu, že vidíš projekce a věříš, že jsou skutečné. Věříš, že role, kterou v tomto světě hraješ, je skutečná a že všechno, co vnímáš, je od tebe oddělené. Žiješ v realitě plné rozdílností. Ale rozdílnosti neexistují, když všechno je stejné.“

„Když se podíváš na svůj svět ze svého Srdce, tak to, co vidíš, jsem Já. Já jsem Inteligence Zdroje, Světlo, které osvětluje tvou cestu každým okamžikem, takže tvůj život může být příkladem toho, čím opravdu Jsi. Představuj si Mou Přítomnost, ať jsi kdekoliv – v každém objektu, v každé živé bytosti, ve větru, ve vzduchu… ať se podíváš kamkoliv, Já Jsem tam, svolný dát ti v tom okamžiku to, co potřebuješ k umožnění tvého Procesu Svrchovaného Sjednocování.“

„Od okamžiku, kdy uvidíš tuto alternativní realitu, nejen že ty se na ni díváš, ale všechny postavy tvého světa se na ní současně dívají také. Způsobuješ to, že každá tvá část více naslouchá jeho Srdci a nikoliv ego-mysli a tím se rozpomíná, čím je. Čím více se díváš na alternativní realitu, tím více pomáháš každému fragmentu svého Bytí ke Sjednocenému pohledu.“

„To, co si myslí tvá Srdce-Mysl, si myslí každý, jsi Jediné Bytí; nevěř tomu, že druzí si myslí něco jiného, než myslí tvá Srdce-Mysl; tvé myšlení je Sjednocené.“

„Do této alternativní reality nemůže klam vstoupit, ona byla zformována za účelem, aby byla viděna pouze Srdcem a uvnitř ní neexistuje bolest, strach, nemoci… je tu jen ryzí Štěstí, ryzí Láska. Jestliže každým okamžikem vyjadřuješ Inteligenci svého Srdce, nedovoluješ klamu, aby způsobil, že uvěříš něčemu, co není; rozhodl ses naslouchat jen Mému Hlasu. Svému Pravému Hlasu.

„Skutečné je Nezaměnitelné, Věčné. Není to otázka popírání toho, co žiješ, ale poznání tohoto: jestliže to, co žiješ, není trvalé, pak to není skutečné. Ty jsi Nezaměnitelný, Pravá Láska nemůže přestat být tím, čím JE, nemění se. Prostě pozoruj tento fakt. Abys začal vidět Světlo své Svrchované Entity, potřebuješ přestat věřit, že iluzorní je skutečné. Nevadí žít v tomto úžasném scénáři, účastnit se ho, ale nezapomeň, že ty nejsi tímto scénářem, ani tím, kdo se ho zúčastňuje. Je to tvá ego-mysl, která věří, že je účastníkem.“

„Pozoruj nevinnost tříletých dětí a pochopíš to. Ony žijí tento skvělý film, ego-mysl se v nich ještě nevyprofilovala a ony pro tebe hrají roli, kterou ti ukazují to, co můžeš udělat také. Co kdybys byl jako ony? Přemýšlej o jejich úsměvu, jejich nevinném pohledu, jejich radosti, spontánnosti. Nesnaží se tě potěšit, neodsuzují, nemají názory, neplánují, prostě jen žijí a důvěřují. Důvěřují, že všechno jim bude dáno. Představ si, že jsi jako ony. Nic nemusíš dělat, všechno je ti dáno. Jsi Světlem Bezpodmínečné Lásky, jsi se Mnou Sjednocen. Nikdy to nebyla záležitost poznání, pochopení… bylo to o postoji “nechat to být”, nechat to plynout, vyprázdnit mysl a naslouchat jen Inteligenci Srdce.“

„Nepotřebuješ studovat, učit se, experimentovat, dosahovat; stačí Být, A TY UŽ JSI! Jakákoliv tužba po větším poznání, větším pochopení tě vždy přitáhne do reality ego-mysli.“

„Nemůžeš chápat z ego-mysli. Nejprve musíš Být, abys mohl chápat. Víry jsou zbraně, které ego-mysl používá, aby oklamala tvé Bytí, ty jen v sobě potřebuješ utišit všechno, co si myslíš, že víš nebo chápeš. Bez výjimky opustit všechny tyto falešné víry. Dovol, aby tvým cílem prostě byl postoj nechat to být, podobně jako tříleté děti. Aby tvá mysl neinklinovala k té či oné myšlence nebo idei, aby si prostě jen užívala vidění stejné dokonalosti ve Všem, co Jest, protože to je tvá pravá realita. Dopřej si milovat všechno. Poznáváním dokonalosti tvé Svrchované Bytosti se tvé Srdce otevře Pravé Lásce, otevře se tomu, který bez jakékoliv podmínky nebo specifické příčiny MILUJE.“

„To, co poškozuje lidský nástroj, jsou jeho myšlenky na oddělenost. Ty jsi Jedinou Esencí a tato tvá Esence ví, že JE Štěstím, takže když se necítíš šťastný, tak Volání tvého Bytí k činům je intenzivnější a když toto Volání nenásleduješ, tak to ve tvém světě způsobuje bolest, utrpení, nemoc a smrt. Tím činem se myslí sloužit Bytosti, kterou Jsi. Konáním Jeho Vůle vyjadřuješ svou Esenci tím, že vyzařuješ Radost ke všem fragmentům, o kterých věříš, že jsou oddělené a tím jim pomáháš vzpomenout si na Pravdu. V tichu. Nepotřebuješ mluvit, když všechno, co sdílíš, je určeno pro tebe. Proto platí, že když pomáháš sobě, je ti pomoženo, když dáváš, tak dostáváš; je to subjektivní výměna.“

Já Vyjadřuji Sebe v tobě skrze tvé Srdce. Všechny informace, které dostáváš, jsou zdeformovány, jestliže prochází skrze hranol ego-mysli. Neslyšíš má poselství, jestliže nasloucháš hlasu ego-mysli. Osvoboď svou mysl od všech klamavých myšlenek. Soustřeď se na překlenutí tvých dočasných povinností a zaměř svůj život na své Srdce, skrze které s tebou komunikuji. Tím, že se otevřeš službě, se se Mnou spojíš a tak dostaneš inspiraci ke konání. Tím, že se otevřeš službě, zjistíš, že všechno je ti dáno. Ego-mysl nad tebou přestane mít moc, protože jsi následoval Volání.“

„Všechny události, které prožíváš, mají funkci probudit tě k Pravdě a ta Pravda se odhaluje v tichu. Prožívej jen tento okamžik, ve kterém víš, že Jsi a přijímej každý okamžik tak, jak přichází, protože z ticha svého Bytí budeš vědět, co dělat.“

„Pamatuj, že potřebuješ změnit svůj pohled. Pravý pohled nikdy nekončí, nezastavuje se. Nevidí rozdíly, odlišnosti ani oddělenost. Pravý pohled je vidět sama sebe ve všem. Jestliže hlas, který slyšíš, je o oddělenosti, nech ho odplynout jako oblak nesený větrem, neulpívej na něm, udržuj svou mysl v tichu a míru, dýchej, prociťuj Mě, směj se a Miluj. Jestliže je to Hlas Jednoty, následuj ho, naplň se jeho Světlem a stejně tak naplň Světlem celý svůj svět. Tento způsob služby ti ukáže, že Radost je v tobě stále více přítomná. To je žití JÁ JSEM MY JSME.“

„Všechny nástroje experimentování mají ve svém osudu sjednocení se Svrchovanou Entitou a tato fáze vyjádření a vnímání je aktivována tehdy, když tvoříš svou realitu z perspektivy Svrchovaného Sjednocení spíše než z perspektivy Kontrolorů. Tak spolupracuješ se Mnou. Mé náznaky ti pomáhají k vyjádření toho, kým Jsi a když tak činíš, nevnímáš klamnou realitu, ale realitu, kterou pro tebe formuje Prvotní Zdroj podle tvých nových preferencí, které jsou sjednocené s preferencemi tvého pravého Bytí.“

„Otvíráš se celému světu možností, jestliže skrze sebe necháš zářit svou vnitřní Nevinnost.“

„Vyjadřuješ se Světlem své Nevinnosti tehdy, když:

  • si uvědomuješ Pravdu v sobě,
  • netíhneš k žádným myšlenkám,
  • netíhneš k žádným vjemům,
  • přijímáš všechno a všechny takové, jací jsou,
  • nesoudíš, jen oceňuješ vděčností.“

„Měj na paměti, že vnímáš, že jsi tím, v co věříš; takže si můžeš představit Světlo Nevinnosti v každém lidském nástroji, abys zahrnul tuto novou víru do své mysli. Namísto vnímání pouze “vnějších úrovní” každého nástroje, zaměř svou pozornost na jeho Vnitřní Nevinnost. Jestliže zjemníš svůj pohled k jistotě vidění Nevinnosti v každém lidském nebo ne-lidském nástroji, vidíš “obsah” a nikoliv “oděv”. Cítíš spojení s každým. Jestliže budeš trénovat svou mysl k tomuto, bude pro tebe snazší rozjímat o své vlastní Vnitřní Nevinnosti a také pro tebe bude snazší ponechat svou mysl vyprázdněnou a užívat si tento pocit znovu-spojení se svou Bytostí. Je to Má Přítomnost, co cítíš a zříš ve svém světě, protože ona je v tobě. Jak tvá důvěra vzrůstá, vyjadřuješ ji ve svém chování. Nesdílíš svou oddělenost, ale Pravdu svého Bytí.“

„Nejsou to slova, co ti pomůže v tomto Procesu, ale tvé soudržné chování, které je v souladu s tím, čím Jsi a co cítíš. Tak se sjednotíš se Mnou, s Mými informacemi a Mou Láskou. Je to jednoduché rozhodnutí, které změní kurz tvého života. Konáním Jeho/Mojí Vůle objevíš, co je to pravé bohatství.“

„Zážitek Celistvosti, ve kterém není nic vnějšího ani odděleného od jedince, je dalším krokem lidského nástroje. Čas a prostor již nebude nadále formovat tvou realitu. Bude ji formovat jen přítomný okamžik.“

Když přestaneš věřit, že jsi forma, když přestaneš věřit všemu, co znáš, půjdeš do nepoznaného, o kterém si “nemyslíš”, že to znáš, ale které tě volá z hlubin tvého Bytí. Jakmile tak učiníš, už nikdy nezapomeneš Kdo Jsi a pak se budeš moci posunout z nepoznaného do poznaného.“

 

Abys žil Službou Pravdě, musíš nejprve poznat vrstvy klamu, které tě obklopují. To je ekvivalent odprogramování. To je pro proces Svrchovaného Sjednocování ústřední. Pak můžeš žít slova a idee, které vzcházejí z tohoto vnitřního pole Pravdy, které je v tobě a nikde jinde. Je úplně nesdruženo s čímkoliv, co je aspektem Hierarchie. To z důvodu, že pravda je jednoduchá (Svrchovaná) a univerzální (Integrální) zároveň. Žádná organizace toto nemůže obsáhnout. To můžeš jen ty.“

Výňatek z Filozofie komnaty 8

Šest Ctností Energetického Srdce
v Procesu Svrchovaného Sjednocování

 

Umožni Inteligentnímu Hlasu svého Srdce, aby tě Vedl

Na sjednocování své vůle s vůlí Prvotního Zdroje se nevědomě podílíš tisícem podob osobností, oddaných Velké Příčině. Je to spojené úsilí všeho, čím jsi s dokonalým odhalením všeho, co Jest a vždy Bude. Je to významná linie důkazu, která poukazuje na tvůj účel dokonce dříve, než to dokážeš vyjádřit slovy nebo cítit emoce svého Daru; jediným požadavkem je, abys toužil po tom, aby Vůle Prvotního Zdroje ve tvém životě převládala.“

Komora sedm: Osobní účel

 

Šest Ctností Energetického Srdce jsou energetické frekvence vyvěrající ze tvé Svrchované Entity tak, aby mohly být vyjádřeny a zažívány ve tvém transformačním procesu od lidského nástroje ke Svrchovanému Sjednocení.

Není to záležitost přesvědčení, ale Bytí. Šest Ctností ukazuje nový způsob žití života, který je v souladu s tím, Čím Vpravdě Jsi. Zřídkakdy pracují odděleně, neboť všechny vyvěrají z Lásky, která Je vším, a ustalují Pravdu tvého Bytí skrze ryzost jejich vyjádření. Každá může být aktivována s neuvěřitelnou rychlostí a ryzostí, jestliže osoba, která ctnost vyjadřuje, pracuje z platformy vyšší soudržnosti a smyslu pro neutralitu. Toho se dosáhne díky praxi.

Energetické Srdce je tím, co v sobě musíš aktivovat a živit tak, aby komunikace s Jeho inteligencí byla hladká a bez překážek. To umožní jen praxe. Všechno se děje díky Jeho Vůli a tvé spolupráci, která umožňuje tvou transformaci.

Používáním Šesti Ctností z této nové vize Svrchovanosti, si můžeš potvrdit, jak toto nové pole zkušenosti transformuje tvůj život.

Vděčnost

Jakákoliv situace, jakýkoliv okamžik si zaslouží ocenění vděčností, protože je důsledkem Jeho Rozhodnutí. Jestliže plně důvěřuješ Jeho Vůli, nemůžeš jinak, než ocenit vděčností každý okamžik svého života, neboť On ho formuje podle tvých nejhlubších tužeb.

Ačkoliv se okolnosti někdy můžou zdát nepříznivé, důvěřuj, že On tě vede tak, abys dosáhl své velké tužby; jen Mu umožni, aby tě vedl.

Pocit vděčnosti je vyjádřen tehdy, když si uvědomuješ obrovskou sjednocenou realitu, ve které žiješ. Ve svém Srdci cítíš všechnu Jeho Lásku a poté z této Lásky pozoruješ život s hlubokou vděčností a radostí.

Ve chvíli, kdy se tvá vůle sjednotí s vůlí Univerzální Entity, objevíš, že v každém okamžiku je ti všechno dáno, nic se neděje náhodou a ty opětuješ svou vděčností – v poznání Jeho Lásky – nasměrovanou k Jeho Stvoření.

Jestliže si uvědomuješ svůj dech, tak jsi s Univerzálním Duchem, jsi naplněn Jeho Světlem a díky Jeho Inteligenci se ten hluboký pocit Vděčnosti, který v tobě povstává, rozšiřuje do tvého světa jako balzám Léčivé Lásky. Každý okamžik je pro tebe darem, který dostáváš a dáváš; zažíváš Přítomnost, ve které je všechno Jedním.

Všechny nástroje v tomto světě, ať lidské či ne-lidské, jsou sjednoceny s Jeho Vůlí, protože ty ses rozhodl konat Jeho Vůli. To je důvod, proč všechno plyne harmonicky. Tvá Svrchovaná Entita, kterou již znáš, je vyjádřena v každém nástroji a bezpodmínečně tě podporuje. Potom mají všechny nástroje stejný Účel, protože jsou všechny stejnou Bytostí.

Jestliže je tvůj život centrován ve stejném Účelu, je pro tebe snadné pozorovat z neutrality, jak je ti vše láskyplně nabízeno a tvá vděčnost přirozeně přichází do všeho, co zažíváš. Zažíváš Svrchovanou Realitu, což je pole Inteligence, které tě obklopuje a podporuje v každém okamžiku a spolupracuje s tebou na každém tvém kroku. Jak bys mohl neprociťovat za to všechno vděčnost?

Soucit

Soucit vyvěrá ze silného pocitu potřeby utišení utrpení. Utrpení přichází z vazby – kterou způsobuje strach, a soucit pomáhá v uvolnění veškeré kontroly. Nic nám nenáleží, všechno, co se v životě děje, má své místo ve Velkém Plánu.

Soucit je hlubokou touhou tvé Bytosti osvobodit se z klamu a to je přeloženo do velké touhy pomoci každému fragmentu, který je propadlý do temnoty, vzestoupit a uvidět Světlo, které všechny fragmenty spojuje.

Jestliže vnímáš utrpení, víš, že to jsi ty, kdo trpí, vidíš projekce tvých nevědomých myšlenek viny – tvé nevědomé touhy po utrpení těla. Přijímej to s laskavostípochopením, prociťuj své pravé Bytí, své Světlo, které všechno objímá; hlouběji pochop, že ta tvá část, která trpí, nemůže vidět toto Světlo z důvodu, že je pohlcena temnotou klamu, protože lpí na různých ideách, konceptech, lidech, bytostech, věcech. To, co si nejvíce přeješ, je, aby toto Světlo odstranilo všechnu tu temnotu. Všechen ten velký soucit v tobě potřebuje plynout ven, ale ty ho potřebuješ vést, aby mohl být osvobozen; abys toho dosáhl, uchyl se ke své představivosti.

Zhluboka se nadechni a představ si, že všechna něha nakumulovaná ve tvé hrudi je nasměrována do tvého Energetického Srdce a prochází jím; potom velmi pomalu vydechni, jako bys uvolňoval její Světlo tak, aby se v něm všichni trpící mohli vykoupat. Odevzdáváš “svou” vůli tak, aby mohla sloužit pravému účelu Inteligence, která pracuje skrze tvé Srdce; ty nerozhoduješ, co dělat, ale tvá silná touha utišit bolestivou situaci je Inteligencí tvého Srdce objevena a ona skrze tebe začne vyzařovat Jeho Lásku všude tam, kde je jí zapotřebí.

Jestliže je Světlo Soucitu vyzařováno, všechny vazby se s jemností rozpouští. Ten, který trpí, ta tvá část, která trpí, objevuje své vlastní Světlo. Je to změna vize, transformace. Čím více umožňuješ Jeho Inteligenci prozařovat všechnu klamnou temnotu, tím jasnější se stane tvá vize Skutečnosti a Pravdy Ve Všem.

Odpuštění

Odpustit znamená vidět tvůj svět skrze tvůj Vnitřní Pohled. Je jen Jediné Bytí a ty cítíš tuto Jednotu ve všem, co Jest; nadechuješ ji a žiješ ji jako Já Jsem My Jsme. Přijímáš vše a nemáš žádné názory ohledně iluzorního světa ega; vnímáš ho jako oddělený, protože víš, že není skutečný; víš, že to, co skutečně EXISTUJE, s tebou zůstává a v každém okamžiku tě to doprovází.

Tvé Bytí září do Všeho, Co Jest. Poznáváš Jeho Světlo, Světlo Nevinnosti a chápeš, že strach, nebo jakýkoliv projev jsou součástí Klamu; to, co je Skutečné, je LÁSKA, kterou Jsi.

Nepotřebuješ cítit vinu za to, co věříš, nebo oni věří, že jsi udělal, protože se to nikdy nestalo; můžeš uvolnit všechny své vazby, protože jsi nikdy nepřestal Být.

Rozlišením toho, co není skutečné, můžeš nalézt to, co je skutečné. Jestliže věříš tomu velkému divadlu světa, budeš úplně obsažen ve všem, co se v něm děje, protože věříš, že je to skutečné. Ale když odejdeš z jeviště a pozoruješ ho z perspektivy svého Svrchovaného Bytí, nemůžeš nikoho z ničeho vinit – zůstáváš neutrální nad vším. Každý je fragmentem tvého Bytí. Ty jsi Jeho Stvořením, stejně jako Všechno Je Jeho Stvořením. Tvrzením, že někdo je ve tvém světě za něco vinen, odmítáš Jeho Stvoření, část sebe – a to je důvod, proč trpíš. Přijetím Světla Nevinnosti v každém a ve všem, přijímáš Jeho Světlo v sobě.

Odpuštění není omezeno jen na určitou situaci, je to postoj. Je to pohled na svět s Ním. Jestliže vidíš všechno od sebe oddělené, je to proto, že to nevědomě odmítáš. Všechno má svůj důvod. Přijmi to. Když odpouštíš, neodmítáš, nesoudíš, prostě přijímáš. Odpuštění je přirozený stav přijetí. Přijmi všechno, co žiješ, všechny své zkušenosti. Nic není dobré ani špatné. Není žádné souzení. Program se ti snaží zabránit právě v přijímání. Přijímání je klíč ke tvé svobodě. Když přijímáš, neprojektuješ, prostě žiješ přítomný okamžik. Když projektuješ, pak existuje čas a prostor, který tě odděluje od Pravdy tvého Bytí.

Odpuštění tě vyvede ven z klamu, ukáže ti, že nic z toho, co vnímáš, není skutečné, jestliže je to vnější. A nic pro tebe není vnější, jestliže vše, co existuje, je Jediným Bytím. Odpustit, znamená znovu-objevit sebe. Přijímej sama sebe ve všem, co vidíš. Je to příjemný pocit, ve kterém poznáš, že všechno tě podporuje, všechno tě provází, že už nejsi sám, že tvá Nekonečnost ti v každém okamžiku nabízí vše. Svým pohledem dáváš tento svůj Majestát každé části sama sebe, která ještě věří v klam. Všechno je stejné, jednotné a cokoliv jiného je iluzí. Dívej se na Všechno, Co Jest z hlubin svého Srdce, Pravda může být spatřena jen z Inteligence tvého Srdce. To je způsob, jak se odpuštění šíří, protože odpuštění je Láska v akci.

Pokora

Jestliže jsi opravdu pokorný, poznáváš, že nic nepřichází z tebe, všechno je ovocem Jeho Lásky. Jeho Inteligence pracuje ve všem a ve všech.

Být pokorný znamená znát své místo ve Velkém Božském Plánu. Neexistuje nikdo, kdo by byl důležitější, než druhý. Všechen ostatní život je stejně hodnotný jako tvůj, protože jsou stejným Bytím. Světlo, které Je vším, nedělá žádné rozdíly; jen lidská bytost, která věří, že je něčím, čím není, je dělá. Pokora tě umístí na tvé místo. Ty, kdož jsi v tomto lidském nástroji, jsi nestvořil tento svět. Nevlastníš tuto planetu. Nejsi ničím výjimečnější, než jiný druh na Zemi nebo z jiných planet. Tvé Bytí je Stvořením, nikoliv Stvořitelem.

Být pokorný znamená respektovat všechny bytosti, protože mezi nimi není rozdílu; tak najdeš tón rovnosti ve svém Srdci. Jeho Přítomnost je ve všem. Duchovní rovnost je aktivátorem nejvyšší frekvence Lásky; respektováním veškerého života respektuješ Jeho Stvoření; činíš Jeho Vůli, nikoliv svou vlastní.

Žít v pokoře znamená poznávat, že všechno, čím jsi, je ovocem Lásky Prvotního Zdroje. Ty jsi vyjádřením Jeho Lásky a vedeš sám sebe s poznáním, že vně Jeho Bezpodmínečné Lásky neexistuje nic. Všechno, co žiješ, je Jeho Láska a toto přijímáš v sobě a proto ve Všem, Co Jest. Všechno je stejné; co není rovnocenné, nemůže být skutečné. Když žiješ v pokoře, nevíš nic a ani nepředstíráš, že bys něco věděl. Jsi ve svém Srdci a dýcháš Jeho Světlo. Přijímáš Jeho Lásku a dáváš Jeho Lásku, která je i tvou. Pokaždé, když tak činíš, setkáváš se se svým Bytím a radostně oslavuješ toto znovu-setkání. Ti, kdož jsou pokorní, zažívají jen Štěstí.

Pochopení

Tvůj svět je plný tebe a zároveň ty jsi v Jeho Duchu, jsi v přítomném okamžiku a proto jsi svolný chápat a naslouchat všemu, ať je to osoba, objekt nebo scénář.

Zažívání je chápání. Když něco znáš, chápeš; a když chápeš, tak bezpodmínečně miluješ. Pracovat s pochopením, znamená naslouchat svému Srdci, být bdělý a pozorný, takže Jeho Inteligence ti může ukázat, o co skutečně jde, spíše než to co vnímáš.

Pocit pochopení ti umožňuje vidět všechno z perspektivy duchovní Rovnosti. Nic od tebe není oddělené, všechno je s tebou sjednocené. Projekce jsou stíny, které zamlžují Světlo, vzorec Lásky. Ty jsi zajedno s tímto Světlem. Všechny stíny pracují v čase a prostoru; obráceně platí, že Světlo, kterým Jsi, pracuje v přítomném okamžiku. Takto jsi se sebou spojen. Všechno, co vidíš, jsi ty sám; všechno, čemu nasloucháš, co miluješ, s čím interaguješ, jsi ty sám.

Pochopení zůstává ve tvém Srdci, jestliže se díváš na svět z Lásky. Nejdříve naplň své Srdce Láskou, která je v tobě – Láskou, která tě obklopuje a kterou dýcháš – a potom z této Lásky pozoruj svět. Pokud Miluješ, všechno je Dokonalé, protože všechno je stejné.

Univerzální Duch tě v každém okamžiku života Vede a tak ti připomíná, že jsi s Ním Zajedno. Skrz Jeho Lásku si pamatuješ, že jsi Láskou. Je to Jeho Láska, kterou dostáváš skrze všechny pohledy, slova, zvuky, písně, úsměvy, pohlazení… Život je plný znamení Jeho Lásky, třeba v podobě úsměvu cizince, nebo pár vět zaslechnutých v rádiu, nebo písně, která jemně doléhá ke tvým uším, nebo snad vítr, který tě hladí, zpěv ptáků nebo předení kočky. Abys to chápal, musíš zažívat pocit Duchovní Rovnosti.

Chápeš, že tvou nejhlubší strukturou je Božská Láska a že vnější nástroj, který nazýváš “tělo”, nemůže nahradit to, čím jsi; že žádný stín nemůže nahradit to, čím jsi. Je to právě toto pochopení, které pevně držíš ve svém Srdci a které dáváš svým pohledem, svou přítomností. “Jak se na věci díváš, takový se vidíš.” Pomoz své představivosti rozjímat o Světle, prociťuj Radost, která v tobě roste. Jsi Svrchovaný, jsi Sjednocený se všemi Svrchovanými Bytostmi a všechny Svrchované Bytosti jsou sjednoceny v tobě. Jsi Jediné Bytí, takže všechno, co děláš pro Pravdu, činí Pravdu více Přítomnou.

Odvaha

Koho nebo čeho se obávat? Neexistuje oddělenost, ty nejsi oddělené bytí. Odvaha pramení z poznání, že nejsi sám, Univerzální Entita je s tebou Sjednocená a ty se vždy obracíš k Jeho Inteligenci. Důvěřuješ Jeho Inteligenci a nikoliv svému vlastnímu poznání. Skrze dech cítíš Jeho Přítomnost. Strach je jen falešná idea ve tvé mysli, založená na klamných iluzích. Díváš se na svět skrze Inteligenci svého Srdce, jsi Jedinou Entitou. Ke všem bytostem se chováš, jako bys to byl ty sám. Nikde nevidíš žádnou vinu a proto nepotřebuješ na nikoho útočit. Tvá Bytost je Nevinná. V žádné situaci nemáš názor. Nic není nahodilé. Prostě sloužíš svému Srdci, On rozhoduje za tebe.

Umožni Inteligenci Zdroje, která k tobě promlouvá skrze tvé Srdce, aby tě Vedla k činům, které prospívají jakémukoliv fragmentu tvého Bytí, který je potřebuje; je to Jeho Inteligence, která skrze tebe pracuje. S důvěrou se toto automaticky objevuje. Jestliže je všechno stejné, neexistuje žádný strach. Jestliže tomuto důvěřuješ jako pravdě, tvé Srdce s odvahou expanduje. V přítomném okamžiku pro tebe ani čas ani prostor není překážkou, neboť působíš z přítomného okamžiku, kde všechno je Jedním. Nenecháváš ve své mysli zachytit žádnou myšlenku tohoto světa a s tímto postojem s Jeho Pomocí konáš.

Neobáváš se sama sebe, ani se neobviňuješ. Jestliže důvěřuješ, přestaneš se bát iluzí tohoto světa. Tvá odvaha je výsledkem poznání Kým Jsi a S Kým Kráčíš. Nic to nemůže změnit.

Jen ten, kdo tíhne ke své ego-mysli, vnímá nebezpečí, protože projektuje své myšlenky plné obvinění, které má pohřbené ve své mysli a věří, že to, co vnímá, je skutečné. Avšak Mysl sjednocená se Srdcem je osvobozená od viny, vidí Pravdu, takže nikdy nezažívá bolest či strach, protože ví, že iluze před Pravdou nic nezmůže. Jestliže víš, Kým Jsi, klam se tě nemůže dotknout, protože nejsi sám. Jeho Pomoc je vyjádřena v každém okamžiku. Projevuj tuto důvěru v každém svém kroku a prozařuj svou Odvahou místa, kde vnímáš temnotu. Tak budeš kráčet správně, protože budeš mít s sebou Křídla Svobody.


Každý jedinec je sám o sobě portálem a tento portál je přístupovým bodem mezidimenzionálních světů Svrchovaného Sjednocení, kde lidský nástroj, jako prostorový oděv, je konečně odstraněn a jedinci můžou realizovat svou pravdu – svou nekonečnou podstatu. V této realizaci pochopí, že každý – KAŽDÝ – je v tomto stavu rovnocenný a že v této rovnosti jsme JEDNÍM. Velký Portál nastane tehdy, jestliže lidstvo povstane jako JEDINÉ BYTÍ k tomuto vše-obsahujícímu pochopení. Tak transcendujeme potlačující rámec a vyjádříme se jako Svrchovaní.“

James Mahu