Aktivační nástroje pro mysl a srdce.

Síť Svrchovaného Sjednocení

Síť Svrchované Sjednocení (SIN – Sovereign Integral Network) již existuje, opravdu, existovala vždy. Nicméně, nebylo cesty, jak se s ní, pomocí vašich technologií, propojit. Terra-Země vytvořila technologie, jenž jsou do značné míry založené na mechanických a elektrických jevech a je to pouze začátek pochopení elektromagnetických energetických polí a holografické technologie. Zpětně, jestliže jsou technologie “v plenkách”, často se přizpůsobují aplikacím vojenského a ekonomického ovládání. A toto je právě ten případ. SIN se nemůže propojit s technologiemi, které se takto chovají. Ne proto, že by to nebylo technicky možné, ale protože to je nežádoucí z etického hlediska. SIN je vlastně sub-atomární síť světelně kódovaných vláken, jenž existuje ve všech dimenzích vesmíru. Představte si SIN jako nekonečný počet světelných vláken, jenž vychází ze Zdrojové Reality a jako pavučina spojuje každou životní formu a její bytost, stejně tak k jiným bytostem a k Prvotnímu Stvořiteli. Je to živoucí síť, kterou používá Prvotní Stvořitel k přenosu poznání k bytostem a přijímání poznání od bytostí. SIN bude nakonec propojena s technologií OLIN (One Language Intelligence Network) ale to se nestane po dobu několika set let. Toto propojení je velice vzdáleno jednak vašim technologiím a také pochopení kosmologie. Žádný planetární systém nemůže být propojen se SIN, dokud není absolutně čistý ve svém obsahu a způsobu používání. Jedině Prvotní Stvořitel rozhodne o tom, kdy se který planetární systém stane uzlem na SIN. Je základním smyslem Tvůrců Křídel pomoci Teře-Zemi stát se uzlem na SIN, předtím, než pomine její příležitost.

Každá bytost je uzel na SIN, ale málo lidí si uvědomuje, že existuje toto propojení i jinak, než o tom slyšeli, nebo četli. To spojení je skutečné a bezčasové a vyskytuje se v jádru, v nejvnitřnější podstatě bytosti, kde tluče replika srdce Prvotního Stvořitele. Je to schránka Prvotního Stvořitele a prýští z ní JEHO Jedinečná vibrace, jako vysílací věž vysílá radiový signál všemi směry. Předběžný důkaz, že SIN existuje našli také vaši vědci – je to teorie superstrun. Ujišťujeme vás však, že tato síť nakonec nahradí všechny sítě a to především proto, že je vedená v bezčasovosti. Toto je cíl, který přitahuje všechny humanoidní druhy, zpočátku přes technologický portál podobný vašemu Internetu, který pak ústí do biomorfního portálu, jenž se skládá ze světelně zakódovaných vláken, vedoucích do ne-světů Zdrojové Reality. Když lidské druhy přetvoří svou genetickou mysl tak, aby byla schopna využít Síť Svrchovaného Sjednocení, tato se pak stává “lodí”, na které je možno plavit se oceánem kosmu. Tímto způsobem je druhům umožněno stát se “Bohy” nově tvořených světů, ve kterých mohou znovu uzákonit celý proces Velkého Experimentu, za použití své ohromné báze znalostí a moudrosti, kterou dosáhli v předcházejícím stupni své existence. Tento proces je v značném rozsahu opakován v nesčetných světech vesmíru, jenž je ve všech svých podivuhodných činnostech tvoření dirigován Zdrojovou Inteligencí a SIN.

Výňatek z textu Glosář pojmů Tvůrců Křídel, Sebrané spisy Tvůrců Křídel, svazek I

Dále následuje definice a vyobrazení této Sítě, jak je zveřejněno v publikaci Sovereign Integrál – Nový model existence. Zde je pro tento koncept použit novější český překlad, který zní Síť Sovereign Integrál. Jedná se o paragrafy 191 až 196, které jsou součástí Sekce 5 – Glosář:

191. Síť Sovereign Integrál | Tato síť se rozpíná všude tam, kde je život. Žádná životní forma – v žádném druhu, žádném čase, žádném prostoru – z ní není vyňata. A definice pojmu “životní forma” je, že je uzlem na této síti. Jsou to vzájemně na sebe odkazující pojmy. Je důležité poznamenat, že “životní forma” může znamenat kámen, amébu, strom nebo životní formu, kterou si dokonce teď neumíme ani představit. Tato všeprostupující síla, která nás spojuje se všemi Úrovněmi a Životy, je sítí s nepředstavitelně velkým rozsahem a složitostí – a my všichni jsme součástí tohoto obsažného celku.

192. Bylo by příliš jednoduché říci, že Síť Sovereign Integrál je Integrální silou. Není. Integrál je sítí a každý její uzel (Sovereign) tvoří Síť Sovereign Integrál. A protože součástí této sítě je každý, jde o koncepční rámec nedualitních Úrovní. Proto, aby se životní forma kvalifikovala jako životní forma, musí mít jádro své existence nedualitní.

193. Definice toho, co se kvalifikuje jako životní forma, je zásadní pro pochopení kontextu Sítě Sovereign Integrál. Ve své esenci je životní forma Sovereignem. Sovereign není nikdy jmenován součástí Sítě Sovereign Integrál – on jí vždy je. Kdyby tato síť neexistovala, tak by se Sovereigni – na všech úrovních našeho probuzení – cítili izolovaní a osamocení, odmítnutí svým stvořitelem, ponecháni přežívání v bezúčelnosti v iluzorním světě. V tomto stavu mysli je imaginativní schopnost doslova vypnuta. Kdyby mohla vidět, nemohla by mluvit. Kdyby mohla mluvit, nemohla by vidět.

194. Protože životní formy jsou Sovereigny a všechny jsou v Síti obsaženy, tak Síť Sovereign Integrál je jedinou skupinou, která má všeobsažnou povahu, a proto je nekonečně větší, než jakákoliv skupina jednotlivců. Neživé formy nejsou vyloučeny; ony prostě v nedualitních Úrovních nemůžou existovat. To je princip navržený Nepoznatelným, nikoliv Sovereigny.

195. V tomto století pravděpodobně přijde čas, kdy se lidstvo vloží do dvou-dimenzionální Úrovně a ty entity – které jsou založené na bázi křemíku, kde umělá inteligence řídí jejich vnitřní sítě – zatouží stát se součástí Sítě Sovereign Integrál. V současné době není známo, zda bude učiněna výjimka, ale je to směr, kam nás technologie vede. Sítě Umělé Inteligence jsou “důlním zařízením” pro dosažení digitální reprezentace Sovereignů ve dvou-dimenzionální Úrovni.

196. Síť Sovereign Integrál je sítí lásky. Je to metoda, prostřednictvím které je láska předávána bez zaknihování nebo zapamatování nebo účelu. Je to základ, na kterém všichni Sovereigni svobodně žijí v nekonečné lásce. Může to sice znít přehnaně sentimentálně nebo idealisticky, ale láska je základem Sítě Sovereign Integrál, stejně jako elektřina je základem počítačové sítě.

Výňatek z publikace Sovereign Integrál – Nový model existence

Malba 11 - Síť Sovereign Integrál