Aktivační nástroje pro mysl a srdce.

Chrám duchovního aktivismu

Napsal James Mahu
Přeložil Ondřej Průzračný

Úvod


Duchovní aktivismus je koncept v Lyricusu, který vyvěrá ze stavu bytí Svrchované Jednoty (SJ). Na kvantové úrovni jde o velmi hluboký stav vyzařování přenosů (transmisí) jednoty a rovnosti do lidské rodiny a šířeji ke všemu životu, který ji obklopuje. Na fyzičtější úrovni, úrovni lidského nástroje1, jde o živost vůle pochopit lidský stav v jeho nejvíce katastrofálním projevu a vidět způsoby, jak ho společnou prací zlepšit.

Cesta duchovního aktivismu je ukázána dále na Obrázku 1. Je to samozřejmě zjednodušené, avšak esence cesty je stejná téměř pro každého a proto stojí za bližší pohled.

Něco nebo někdo nás probudí. „Zvonek“ zvoní a my začínáme vidět, jak nás ovíjejí obrysy nového systému víry. Třeba posun našich hodnot, nebo začínáme chápat, že to, co jsme dříve nazývali pravdou je neúplné, nebo už to nerezonuje s naším nejvnitřnějším jástvím. Velmi často se toto rozčarování přihodí tehdy, když vidíme, že to, co nám v našich systémech víry bylo slibováno, není našimi životními zkušenostmi potvrzeno.

Obrázek 1 - Cesta duchovního aktivismu

Když se nám přihodí „budíček“, jsme na hlubší úrovni transformováni do houby, která nasává nové informace z knih, seminářů, webů, rituálů, videí, přírody a stovek dalších způsobů zkušeností. To je „hlubší ponoření“, které vede osobu ke hledání informací, které restrukturalizují její systém víry a spojí ho více se Zdrojem či Stvořitelem či Tvůrcem.

Abychom podnikli toto hlubší vnoření, je nutné vyčistit staré víry a hodnoty, které dominovaly předchozímu systému víry či světonázoru. Toto čištění je podobné detoxikaci mysli a srdce od rezonujících vibrací a energetických lákadel starého systému myšlení a cítění.

Skutečná pouť k objevu nespočívá v hledání nových krajin,
nýbrž v pořízení nových očí.

Marcel Proust

To, co se děje mnohým duchovním hledajícím je to, že začínají vyučovat informace nasbírané ze svého „hlubšího vnoru“ v podobě „sdělování pravdy“ a při tomto procesu upadají zpět do oddělenosti. Tato oddělenost je starým vzorcem, který je tvořen zbytkovou energií, která – jako gravitační paprsek – udržuje hledajícího ve vzorcích: my – oni, spasení – nespasení, osvícení – neosvícení, zbožní – ateisté, řád – chaos, a tak dále.

Právě tento pocit oddělenosti při sdělování pravdy, udržuje souzení, ego a stav neuvědomování si skutečnosti, která je naším zdrojem inteligence. Tyto prvky mají vibrační hustotu, která vytváří cyklus návratu do spánku a opětovného probuzení dalším „budíčkem“, po kterém opět započne „hlubší vnor“ a „sdělování pravdy“. Tento cyklus se u některých z nás může opakovat mnohokrát během jediného života.

Pokaždé, když tento cyklus projdeme, dozvíme se něco nového o naší energetické zodpovědnosti. Naučíme se, že předně a ze všeho nejvíce jsme všezahrnující energie. To, co je z této energie postaveno do formy lidského nástroje, není naším pravým jástvím, ani není trvalé či příčinné. Naučíme se, že energie je bližší tomu, čím jsme a že tato energie není tvořena časoprostorem. Tato energetická úroveň je na hlubší úrovni inteligencí a schopností pracovat jako „Pod-Bůh“ či nosná vlna signálu Prvotního Zdroje.

Toto pochopení vynese jedince z nižšího cyklu do spirálového dobrodružství soudržných energetických přenosů. V této fázi naší cesty nejsme vysílačem „pravdy“, ale spíše jsme projevem šesti ctností srdce – vděčnosti, soucitu, odpuštění, pokory, pochopení a srdnatosti (odvahy). Jsme jako hranol, který do sebe přijímá neviditelné světlo a projevuje sedm barevných paprsků; přijímáme vnitřní světlo Jediného do svých lidských nástrojů a projevujeme ho ctnostmi srdce.

Srdce, nikoliv mysl, je středem našeho zájmu, protože je to srdce, které je schopno přemostit oddělenost a Jednotu. Stáváme se inženýry, kteří staví mosty mezi odděleností a Jednotou-Sjednocením. Při této snaze soustředíme svou pozornost na spojení a sdílení s druhými a pomoc planetě s problémy, které potřebují naše světlo a energii. Právě v tomto bodě cesty jsme probuzeni k formě projevu, kterou budeme nazývat Duchovní Aktivismus.

Duchovní aktivismus není o řešení problémů světa prostřednictvím aktivování společenských problémů a zesílením polarity mezi těmi, kteří jsou zainteresováni a těmi, kteří nejsou, nebo rozdělení na ty, kteří věří řešení „x“ a ty, kteří věří řešení „y“. V tom spočívá jemný rozdíl, protože touha konat dobro ve světě, je často doprovázena rozdělováním. Takže například společenský problém změn klimatu má „tábory“ těch, kteří podporují Zemi (aktivisté, ochránci stromů, vegani, ekologové, atd.) a těch, kteří ji nepodporují (globální korporace, chamtiví podnikatelé, vojenský průmyslový komplex, vlády, atd.).

Jdeme-li do přírody a studujeme procesy v ní, vidíme více než jeden záblesk světla. Pravdou je, že život není hmotný a že proud života není substancí. Život je síla – elektrická, magnetická a je kvalitou, nikoliv kvantitou.

Luther Burbank

Abstraktní a mocná hnutí, jako je globalizace, můžou rozvrátit město a převrátit naruby jeho obchody a společnost, „převálcovat“ kulturou globalizace místo, které mělo svého vlastního ducha a kulturu. Ti, kteří jsou proti globalizaci a pozorují, jak jejich komunita stále více a více vypadá jako by z oka vypadla McDonaldu či Tescu, se můžou stát aktivisty proti globalizaci, avšak ze své vášnivé opozice vlastně aktivují (energetizují) globalizační sílu, kterou chtějí zastavit.

Odlišné tábory „nás“ a „jich“ mají energetické podpisy, stejně jako fyzická místa, lidi, události a tyto energetické podpisy rostou obdobně jako dvě strany polarity a zvětšují intenzitu jejich (energetického) nesouhlasu s druhým. Můžeš to vidět v jakémkoliv politickém systému (např. liberálové a konzervativci) a sledovat, jak jsou energie poskládány a činí z jednoty pouhou abstrakci namísto skutečnosti.

Žijeme v ne-lineárních, multi-dimenzionálních, prolínajících se úrovních oddělených realit, které organizují samy sebe a transformují se do světa Jednoty a Jedinečnosti, ale jen tehdy, když pracujeme se zárukou našich srdcí, tak tuto jednotu budeme prožívat. Srdce se nedává nějaké ideologii či ztrnulým konceptům. Pracuje v tandemu s hippocampusem a neocortexem, aby vnímalo, dekódovalo a reagovalo na náš lokální vesmír a multivesmír2 v naprosté proměnlivosti (tekutosti).

Srdce je náš magnet vnímavosti – rozluštitel, který naslouchá elektromagnetickému moři, ve kterém žije a přitahuje informace, které potřebujeme zažít v jednotě s ostatními. Vnímá jednotu v živém světě a vzájemně propojený účel v neživém světě. To je ono „zablesknutí“ pozornosti, které kaskádovitě prostupuje ven, vycházejíce z hlubin našeho stavu vědomí Svrchované Jednoty a plynouce do našich lokálních vesmírů se ctnostmi srdce soucitu, pochopení, pokory a odpuštění.

Duchovní aktivismus

Chrám Událostí 3 je nazván Chrám duchovního aktivismu, protože jeho zaměření je na aktivaci vlastnosti (schopnosti) jedince, která spojuje jedince s Entitou Jednoty, Prvotním Zdrojem či Bezejmennou Silou, od které bylo všechno lidstvo de-synchronizováno v důsledku jemných manipulací přicházejících z vibračních polí, která narušila toto vrozené spojení s Jednotou.

Jestliže jsme všemi atomy všeprostupující sloučené entity, která je sjednocená a má jedinou identitu a zvyšuje soudržnost svého vyjádření (měřeno geologickým časem), pak se učíme znovu se synchronizovat s jejím vědomím.

Aktivování a urychlení tohoto procesu re-synchronizace je středem zájmu duchovního aktivismu, protože jak dochází k tomuto rozšíření do individuálních stavů projevu v lidstvu, začíná se manifestovat odlišná skutečnost. Tato nová skutečnost je tou, která je projevem ctností srdce namísto mysli.

Aktivismus je slovo, které proměňuje sdělování pravdy na schopnost. V jádru aktivismu je vjem, že něco je špatně a že je potřebný nový cíl a metoda, jak nového cíle dosáhnout, aby byl problém vyřešen. Všeobecně je aktivismus kolektivním hnutím za zvýšení distribuce energie či demokracie v lidské rase. Jde o představu vyrvání kontroly lidských cílů z rukou malé elity a re-definování cílů lidstva k většímu duševnímu zdraví, spravedlnosti, laskavosti, péči, mírumilovnosti a svobodě.

Cílem duchovního aktivismu je urychlit Sjednocení lidstva a jako jeho důsledek uskutečnění manifestace, která vyvěrá z vědomí plynoucího ze ctností srdce namísto z hierarchických struktur zmanipulované lidské mysli. Metoda, jak toho dosáhnout, je velmi jemná a trochu se podobá politickému či sociálnímu aktivismu.

Zdrojem duchovního aktivismu není mysl. Proto vyžaduje nový způsob přemýšlení o své identitě. To je první krok v metodě duchovního aktivismu: Žití v identitě stavu vědomí Svrchované Jednoty. Slovo-koncept „Svrchovaná Jednota“ je zakódováno a sjednocuje dva aspekty Jediného Bytí: Svrchovanost a individualizaci, a sjednocení do Jediného. Jsme jak svrchovaným, tak jedinečným projevem jediného sjednoceného Bytí.

Slova jsou prostě slova, avšak koncept Jediného Bytí jako Svrchované Jednoty vědomí je základem duchovního aktivismu, protože je to právě tento projev tohoto vědomí – této specifické úrovně vědomí – který způsobuje získání zběhlosti s kvantovými úrovněmi naší existence, coby kolektivní mocné entity, která nemůže být uvězněna, opomenuta či ovlivněna myslí.

Duchovní centrum

Aby byl stav vědomí Svrchované Jednoty konkrétnější, uvažuj o svém vědomí jako o rozbočovači s mnoha paprsky, které se z něho rozbíhají. Rozbočovač je tvé Duchovní centrum či Kvantová Přítomnost, která žije za časem a prostorem. Toto Duchovní centrum je spojeno se všemi ostatními Duchovními centry skrze kvantové propojení, které umožňuje Jednotu všech živých forem. Toto kvantové spojení je to, co nazýváme stav Svrchované Jednoty, protože je zdrojem a umožněním Jednoty.

Úroveň individuálního vnímání a vyjádření, která je plně spojena s Jednotou, je Duchovní centrum tvého vědomí. Můžeš o něm uvažovat jako o portálu, skrze který může jedinec projít do Jednoty a zůstat přitom jedincem. Duchovní Centrum je bezčasová přítomnost individualizovaného ducha-vědomí. Osobnost je jako „membrána“ tohoto ryzího vědomí při vstupu do světů časoprostoru. Lidský nástroj (tělo, emoce, mysl) slouží jak Duchovnímu centru, tak osobnosti při jejich interakci s jejich lokálním vesmírem.

V lidském duchu, stejně jako ve vesmíru, není nic vyššího nebo nižšího;
všechno má stejná práva ke společnému centru, které manifestuje svou skrytou existenci právě prostřednictvím těchto harmonických vztahů mezi všemi částmi a sama sebou.

Goethe

Účel Seance 3 je pomoci pravidelně v průběhu dne s posunem vědomí jedince, vtěleného do lidského nástroje, směrem k Duchovnímu centru a využití našeho Duchovního centra pro interakci s naším lokálním vesmírem. Při tom dosahujeme zakotvení v kvantových stavech, ve kterých přebýváme a prostřednictvím tohoto hlubšího uvědomění odhalujeme své skutečné jáství a spojujeme se s jeho vibračními poli a také se sjednocujeme se všemi ostatními, kteří prochází stejnou transformací.

Ve světech časoprostoru existuje vždy mnoho úrovní aktivismu. Na jedné úrovni jsou ti, kteří se zabývají společenskými záležitostmi, volají po míru, spravedlnosti, podpoře a rovnosti – zvláště pro ty, kteří jsou znevýhodněni sociálními či ekonomickými podmínkami. Na jiné úrovni jsou ti, kteří si představují Sjednocení Lidstva prostřednictvím doteku svých vyšších Duchovních Center a umožnění plynutí ven ze svých srdcí. Jedna úroveň umožňuje druhou; v jistém smyslu jsou spojeny v projevu nových skutečností světa, ve kterém Jednota nahrazuje oddělenost a polarity.

Jak může jedinec posunout své vědomí z osobnosti, která mu dominovala od raného dětství, k řízení života ze svého Duchovního centra? Pro toto uskutečnění neexistuje žádný univerzální klíč. Žádné zaklínadlo, mantra či formule nevyvolá tento stav bytí. Nicméně existují čtyři brány, které vtělují úhel pohledu Duchovního centra a jsou-li začleněny do života jedince a spojeny do soudržné techniky dýchání (Kvantová pauza3), jedinci můžou vstupovat do svého Duchovního centra a „sklouznout“ do vědomí Svrchované Jednoty v říši časoprostoru.

Čtyři perspektivy

Jak diagram dole ukazuje, Duchovní centrum v kvantové doméně je držitelem jistých perspektiv či stavů bytí. Můžeš o těchto perspektivách uvažovat jako o „oknech“ do časoprostorové domény, ve které lidský nástroj pracuje a prostřednictvím kterého Duchovní centrum individuálně ovlivňuje hmotnou skutečnost. Jestliže všechny paprsky vyzařující z centra jsou zářivé, pak jedinec pracuje více z vědomí a vibrací Jednoty a méně ze zmanipulované mysli, která je vtahována do separace, analýzy, polarit a souzení.

Čtyři stavy Duchovního centra jsou:

 1. Umožnění (dovolení)
 2. Pozorování
 3. Vedení
 4. Spolu-tvoření

 

Přístup k těmto stavům je záležitostí sjednocení tvých energií a bytí v přítomnosti. Prožívání těchto stavů ti pomáhá udržet se v přítomnosti a čím více jedinec žije v přítomnosti, tím snazší je být ve stavu umožnění, vedení, pozorování a spolu-tvoření, tedy vyjádření se ze stavu celistvosti namísto oddělenosti; žití ze stavu soudržnosti (vyzařování zevnitř-ven) spíše než zrcadlením ne-soudržnosti (vyzařování zvenčí-dovnitř).

Soudržnost týkající se duchovního aktivismu

Soudržnost je klíčový pojem k pochopení a jde nejen o soudržnost, jak ji chápeme ve fyzice nebo biologii. Soudržnost je stav bytí, který vyrůstá ze sjednocení a synchronizace s Duchovním centrem jedince. Je to přirozený stav Duchovního centra jedince a je odvozen ze vzoru, že jsi částí všeprostupujícího celku a jsi navždy spojen s JEHO projevem, coby výzkumník, tlumočník a spolu-tvůrce.

V širším smyslu umožňuje soudržnost jedinci zažívat, zkoumat a prostoupit své interakce se svým vesmírem na energetické úrovni uvedenými čtyřmi stavy bytí – nikoliv pouze přežitím a identifikací s dočasnými tužbami lidského nástroje.

Inklinujeme k představě, že soudržnost je radost, klid či vitalita, avšak soudržnost je vpravdě o Přítomnosti Umožnění. Tato Přítomnost pochází z našeho Duchovního centra, které vyžaduje, abychom sloučili a sjednotili naše energie do tichosti bytí, ve které nejsou žádné programy, žádná snaha o řešení nebo znovu-řešení – je jednoduše umožnění, dovolení.

Toto umožnění je nabídnuto Vesmíru a Svrchované Jednotě vědomí jako koridor (kanál), skrze který může Vesmír přinést učení, manifestování nástrojů či vytvoření podmínek k řešení životních těžkostí, jestliže se nějaké vyskytnou. Jistým způsobem je soudržnost schopnost přenechat problémy našemu Duchovnímu centru s pochopením, že když tak činíme, čerpáme ze čtyřech perspektiv vyzařujících z našeho Duchovního centra.

Soudržnost není jen sjednocení se štěstím či nějakým specifickým emočním stavem. Není fixováno na subjektivní stavy bytí na mentální, emoční či fyzické úrovni. Soudržnost je vnitřní posílení odvozené z přirozeného aktu umožnění. Je to pauza, která obnovuje a znovu-spojuje lidský nástroj s jeho pilotem – Duchovním centrem, které je Portálem k Prvotnímu Zdroji a uzlem na síti, skrze který jsou všechny bytosti spojeny s větším Plánem.

Soudržnost je na kvantové úrovni přirozená, plynoucí, ne-lineární, dynamická a spojená s Duchovním centrem jedince. Jak plyne do lidského nástroje, může se transformovat do geometrické, lineární nahodilosti, odrážejíce se v lidském nástroji jako míček, který naráží na hustoty odporu či energetické blokády. Aby bylo dosaženo znovu-synchronizace s Duchovním centrem jedince, je důležité získat přístup k jeho čtyřem stavům bytí – umožnění, pozorování, vedení, spolu-tvoření, protože ony pomáhají vytvořit větší tok skrze lidský nástroj.

Sjednocení a soudržnost

Takže soudržnost umisťuje jedince do sjednocení s jejich Duchovním centrem, odkud se můžou posunout ze „strachu ze ztráty“ způsobu myšlení dočasných tužeb, k „tvůrčímu proudu“ vzájemné mezi-propojenosti a Jednoty. Stane se to přes noc? Ne, pro většinu lidí nikoliv, avšak představíš-li si, jak Duchovní centrum pracuje ve tvém lokálním vesmíru, můžeš začít používat jeho čtyři perspektivy v nejmenších detailech svého života. Jestliže dále dokážeš spojit tyto perspektivy či stavy bytí s projevem svých ctností srdce, potom praktikuješ duchovní aktivismus na hluboké úrovni.

Mnozí čekají na někoho, kdo pomůže naší lidské rodině vystoupat do velebných výšek duchovního osvícení, sebe-realizace či Zlatého věku lidstva, a teď – proč by Svrchovaná Jednota vědomí potřebovala pomoci? Jde o vibrační pole vědomí tak obrovské, že je naprosto nemožné si byť jen představit nějakým způsobem jeho nedostatečnost. Toto pochopení je součástí procesu duchovního aktivismu, protože informuje lidi, že jsme sjednoceni v kvantové základně vědomí; že tato kolektivní síla se nepřizpůsobuje mysli či jí vytvořeným systémům. Je to svrchovaná a sjednocená síla, která oživuje veškerý život do kompozice Prvotního Zdroje.

Duchovní aktivismus je oddanost či angažovanost a nezávisle na tom, kolik času ti na této planetě zbývá v tomto životě, tak pro ty z vás, kdo hledáte vyšší účel, koncentrovanější vliv a mocnější projev, najdete ho na této cestě. Není to jediná cesta ani neříkám, že je nejlepší, protože to je subjektivní a záleží to na jedinci, avšak jestliže obýváš Duchovní centrum a díváš se na svůj lokální vesmír skrz kvantové čočky umožnění, vedení, pozorování a spolu-tvoření, uvidíš odlišně a tvé projevy budou odrážet tuto odlišnost do tvého světa.

Jak bylo řečeno již dříve, soudržnost je důsledek vzrůstajícího vědomého spojení s Duchovním centrem jedince. Na obrázku nahoře je ukázán koncept sjednocení a jeho vztahu se soudržností. Pokud žiješ ve „strachu ze ztráty“ vědomí, jsi více spojen s jástvím coby osobnosti oddělené od ostatních. To je polaritní vědomí a jeho pilotem či řidičem je touha po hmotných věcech, které mají „krátký život“. To je stav ne-soudržnosti4, ve kterém je tvá přirozená soudržnost rozložena tvou touhou dosáhnout věcí, které ti přinášejí krátkodobé potěšení, pocit uspokojení, materiální přežití a ukojení ega. Není to však tak, že by touha být úspěšný v práci či hře vytvářela ne-soudržnost, ta nastává spíše tehdy, jestliže se tvá touha stane posedlostí, středobodem tvého života a také tehdy, když všechny tvé vnitřní pohnutky ke spojení se svým Duchovním centrem jsou odkládány či odřeknuty.

Mnoho lidí je dnes ve stavu někde mezi, kdy si užívají chvíle dobré soudržnosti a v následujícím okamžiku cítí její ztrátu. Vypadá to, jako by se přesunovali z jednoho stavu do druhého a jejich pocit sjednocení se posouvá mnohokrát během dne. Jejich kotva je hozena do mentálních světů levé poloviny mozku, kde jsou věci lineární, strukturované, hierarchické a polaritní. To je v této době na Zemi dominantní frekvence, kde pravidla a struktury vystupují do popředí a občané jsou vychováváni k přizpůsobení se těmto strukturám, vyučováni, jak se jim přizpůsobit, aby dosáhli úspěchu a přispívali řádně do sociálního řádu.

Toto přizpůsobení je něco jako naladění. Vždy ladíme sami sebe na vibrační frekvence a vibrační podpisy, ačkoliv obvykle se to děje podvědomě. Toto podvědomé naladění, když směřuje naši pozornost či dočasná potěšení či mentální struktury, se děje, protože jsme zapomněli na své Duchovní centrum a nechali jsme se odvést z našeho přirozeného pocitu soudržnosti a jejího bezpracného stavu dostatku.

Toto odvedení zmenšuje zodpovědnost jedince a zvyšuje zodpovědnost společnosti. Společnost musí vychovávat a inspirovat své občany, aby se spojili se svým Duchovním centrem a žili z tohoto stavu soudržnosti, avšak naneštěstí naše společnost nás ovlivňuje směrem ke shodě s mentálními koncepty polarity a oddělenosti. Tento energetický vzorec je přesně tím, co duchovní aktivisté chtějí transformovat.

Duchovní aktivismus je vědomá volba spojení se svým Duchovním centrem a přijetí perspektiv Kvantové Přítomnosti. Tyto perspektivy jsou velmi jemné a mocné. Zde je několik způsobů, jak můžou být použity:

 • Rozpusť osobnost a projekce. Umožni. Prodlívej ve stabilitě, neodvratnosti a tichosti. Nech vesmír, který tě obklopuje, aby se obnovil a transformoval. Pozoruj pře-vzorkování, pře-formování tvého prostředí.
 • Přetvoř vazby, vztahy a komunikaci. Pochop, že přicházíš z Kvantové Přítomnosti coby protipólu osobnosti či ega. Pociťuj Duchovní centrum v sobě a pře-tvoř svou osobnost navždy napájením z nitra. Spolu-vytvářej s těmi, se kterými jsi v rezonanci.
 • Vzdělávej lidi spolu-vytvářením nových, přizpůsobivých vzorů pro vyšší vědomí, aby se mohlo vtělit do hmotného světa. Veď lidi skrz infrastrukturu vzájemné mezi-propojenosti, synergie a usnadňuj nalezení jejich rezonance.
 • Vyzařuj ze svého Duchovního centra. Umožni vyvěrání z Duchovního centra, aby prostoupilo do chování lidského nástroje. Učiň ho snadným, přímým a přirozeným.

Aplikace zmíněné nahoře jsou tvárné, otevřené a jsou pouhými inspirativními způsoby, jak můžou tyto kvantové perspektivy prostupovat do našich lokálních vesmírů a začít pře-vzorkovávat naše chování, které dále ovlivňuje naše vztahy, interakce a cíle. Začínají restrukturalizovat naše chování, protože díky němu můžeme vidět propojenost vnitřního a vnějšího světa – nikoliv ve smyslu projevení – nýbrž ve smyslu čištění cesty pro vyšší frekvence a energie, aby opravily duchovní kořeny lidstva a pocit rovnosti a jednoty.

Zdrojová synchronizace

Zde je důvod, proč má soudržnost tak rozhodující význam pro duchovní aktivismus: plodí nové chování. Diagram dole ukazuje tři způsoby soudržného chování, které obnovují a chrání soudržnost. Tento vzor je nazýván Zdrojová Synchronizace a je metodou k rozšíření synchronizace mezi osobností jedince a jeho Duchovním centrem.

Zdrojová synchronizace je „kapesní“ technikou, kterou můžeš použít kdykoliv během dne k podpoření své koncentrace na Duchovní centrum a sjednocení svých mentálních a emočních energií tak, aby zůstaly více otevřené pošťuchování a našeptávání tvého Duchovního centra.

*Zdroj je tvůrčí proud našeho Duchovního centra coby kolektivní entity, jinak známé jako Svrchovaná Jednota.

S Prvotním Zdrojem se nelze spojit jako s entitou, interakcí či způsobem. Se Zdrojem nelze komunikovat. Nelze s ním být ve fázi. Zdroj může být zažíván. Zdroj je Symfonie v každém okamžiku času. Zdroj není entita – je TO Symfonie inteligentní vibrace.

Abychom zažívali Zdroj, musíme čerpat z této Symfonie. Ti z vás, kteří jste na duchovní stezce, vždy vidíte větší obraz. Vždy existuje větší obraz čekající za tím, který zrovna objevujete. Odkud tyto větší obrazy vycházejí? Jsou výsledkem vašeho úsilí čerpat z této Symfonie. V každé tvé snaze po dosažení hlubších struktur a proudů z tvého Duchovního centra se přibližuješ blíže Živé Přítomnosti Zdroje.

Když přijde zkušenost z tvého Duchovního centra, nepotřebuje překonávat žádné dimenzionální bariéry. To je intimita se Zdrojem; s JEHO Symfonií projevu. To je cesta, na které se každý nalézá: Naučit se, jak se znovu-synchronizovat se Zdrojem během pobytu v lidském nástroji. Duchovní aktivisté hledají způsoby, jak tuto cestu urychlit a Zdrojová synchronizace je vynikající metodou, jak toho dosáhnout.

Synchronizace

Jako cokoliv, co si provrtává svou cestu do úrovně hmoty a časoprostoru, je i duchovní aktivismus proces, avšak je tichý a velmi osobní. Na diagramu dole si všimni, že prvním krokem je synchronizace mezi ego-osobností a Duchovním centrem. Zdrojová Synchronizace je technika pro tuto realizaci, avšak možná nalezneš další, které ti lépe vyhovují, takže zkoušej a pozoruj, co ti pomáhá získat lepší pocit synchronizace. Jeden způsob jak poznáš, že synchronizace se zlepšuje, je, že ucítíš méně nedůvěry ke svému lokálnímu vesmíru (vnějšímu světu) a větší spojení se svým srdcem.

Pamatuj, tato stezka má své špičky a propady, takže neměj očekávání, že okamžitá zlepšení jsou úspěchem. Budeš prožívat zpětné tahy a časy, kdy se budeš cítit synchronizován méně. Měj soucit pro sebe i pro všechny ostatní, kdož jsou na této cestě; lidské podmínky jsou náročné.

Rezonance

Rezonance je formou komunikace. Poskytneš-li si čas pro komunikaci s Vesmírem (či Svrchovanou Jednotou – chceš-li si to představit raději tímto způsobem), nalezneš prohlubující se rezonanci s Vesmírem a to ti poskytne lepší pocit důvěry a umožnění. To vytváří svazek mezi tebou a Vesmírem a právě tento svazek ti pomáhá umožnit Vesmíru, aby skrze tebe pracoval s rezonancí.

Navigace

Čtyři kvantové perspektivy, o kterých bylo hovořeno dříve, jsou prostředkem navigace. Jsou ukazately, které ti pomáhají projevovat tvé Duchovní centrum do tvého lokálního vesmíru. Takže navigace ke tvému Duchovnímu centru je vskutku pravidelným nořením se do jeho perspektiv a hledáním způsobů, jak je aplikovat ve tvém denním životě. Naviguješ prociťováním svého lokálního vesmíru, hledáním rezonancí a způsobů, jak aplikovat kvantové perspektivy a šest ctností srdce.

Vyzařování

Když je Duchovní centrum nalezeno, ať už jakkoliv matné či živé je tvé spojení, plyne skrze tvůj lidský nástroj. Budeš vyzařovat jeho frekvence jen tehdy, když si osvojíš jeho perspektivy. Pokoušíš-li se uzavřít jeho energetický proud do vzorů lidské mysli – smutku, oddělenosti, polarit, kontroly, ono přeruší své spojení. Toto přerušení může trvat minuty nebo měsíce, to záleží na množství faktorů, ale nebude předmětem pro mysl.

Vyzařování je cílem duchovního aktivismu. Je to tichá, nevtíravá vibrace rovnosti a jednoty. Je to tón rovnosti, který plyne z tohoto Duchovního centra a nic jiného není zapotřebí. Není žádný boj nebo úsilí ji zesílit, či poslat ji tam nebo onam. Je přenášena bez úsilí a není žádný kanál nebo okamžik, skrze který by plynula. Prostupuje lidský nástroj jako vibrační frekvence a je uvolněna do lokálního vesmíru jako vůně parfému, která plyne všemi směry, unášena větrem koluje v celém Vesmíru.

Entita Jednoty

Vyzařování je jednoduše plynutí energetických frekvencí Duchovního centra, formujícího vědomí Entity Jednoty, do vnějšího prostředí. Entita Jednoty je popsána v diagramu dole. Je to jiný způsob, jak se podívat sama na sebe v zrcadle vibrací.

Tento vzor je jednoduchým vysvětlením, co se duchovní aktivisté snaží uchopit jako svou identitu, protože pokud si představíš sama sebe sestávajícího z tohoto složeného obrazu, jsi schopen vyzařovat s větší účinností a vlivem. Znovu říkám, že je to jen vzor, který sám o sobě je pouze strukturovaným způsobem, jak si nově představit sama sebe. Není to PRAVDA ani její prezentace, neboť za použití slov a dvou-rozměrného diagramu prostě není možné ukázat vzory a dimenze tvé identity. Porozjímej o tom, co to pro tebe znamená a příliš na tom neulpívej.

Bdělost je otevřenost. Pohybuj se, pokračuj a nenech nic tě strávit.

V novém vzoru je pouze Jediná Entita, vnímající, navigující a nalézající svou rezonanci ve svém lokálním vesmíru a používající tuto rezonanci k uvědomění si Duchovního centra. Toto Duchovní centrum je „notou“ (či uzlem) v Symfonii (či síti) Zdroje. Entita Jednoty je proto spojením Jedince, lokálního vesmíru, Duchovního centra a Zdroje.

Prostřednictvím našeho vnímání a navigace nalézáme rezonanci se svým lokálním vesmírem ve vnějšku a kvantovým prostředím uvnitř.

Používáme instinkt, intuici a inteligenci pro pociťování a navigování. Instinkt sestává z pole programů včleněných přírodou. Intuice sestává z pole vzorů, které vyvěrají z kolektivního vědomí a jsou přístupné na kvantových úrovních. Inteligence je spojením, které cítíš se Zdrojovou vibrací (Symfonií) a tvá schopnost vyjádřit ho soudržnou vibrací ve svém chování. Je to inteligence chování.

Pokud si vizualizuješ, že jsi úplně Entitou Jednoty, vše co děláš, je, že jsi sám se sebou ve spojení bez programů. To je synergie. Prostupuješ sám sebe. Čtyři perspektivy Duchovního centra jsou způsoby chování, která potěší jak tebe, tak i všechny další bytosti ve tvém prostředí, při tvé interakci s nimi. To je vize správných vztahů.

Jak se objevují blokády, objevuje se také nový vzor uvolněný ze Zdroje – z tvého Duchovního centra. To je přesně důvod, proč v tomto čase rychlých změn a transformace se zdá, že na nás na všechny padají zdi. Čas se zhušťuje (stlačuje) a my cítíme toto zhuštění téměř ve všech aspektech svých životů. Můžeme mít víru a důvěru, že jak se zdi pohybují dovnitř a stlačení se stává více zřetelnější, také jsou nám dány nové vzory a nápady, které s elegancí a lehkostí vstřebají tyto stlačující podmínky.

Duchovní aktivisté jsou předvojem těchto změn. Cítíme je dříve než ostatní, můžeme s nimi pracovat dříve než ostatní a budeme jimi poznamenáni dříve než ostatní. Ale také se dříve než ostatní naučíme novým vzorům a to nás učiní zodpovědnými tímto projít; ne nutně jako Kazatelé Pravdy, avšak budeme vysílat tyto vzory naším soudržným chováním, slovy, tónem hlasu, očima, energetickým projevem a srdcem. V těchto způsobech jsou obsaženy nejmocnější metody, které můžeme použít k transformaci našeho světa.

Vzor Celistvosti

Seance 3: Chrám Duchovního aktivismu je o spojení s našimi Duchovními centry a otvírá náš lidský nástroj pro vyjádření jejich energetických frekvencí. Souvisí se Vzorem Celistvosti, který je popsán níže – dvou-rozměrným pohledem na velmi komplikovaný soubor vzájemné souvztažnosti.

Vědomí Svrchované Jednoty může být nahlédnuto jako spojující „lepidlo“, které spojuje každého z nás do celistvosti. Duchovní centrum je portál, skrze který vědomí Svrchované Jednoty může vstoupit do lidského nástroje a doručit mu pocity Jednoty v tak zvýšené míře, že jedinec je navždy zasažen tímto prostupem. Lidský nástroj ve své nejčistší vibrační úrovni sestává z vyšší mysli a energetického srdce, které pracují v soudržné výměně. Tato komunikace se dá nejlépe popsat termínem „inteligentní naladění“.

Je to toto naladění a soudržnost, které posilují lidský nástroj k vyzařování a konání v akordu s Duchovním centrem a vědomím Svrchované Jednoty. To zpětně vytváří lokální vesmír více naplněný světlem, které obklopuje projev jedince a posiluje jeho duchovní aktivismus. Inteligentní chování je základnou Vzoru Celistvosti a vědomí Svrchované Jednoty jeho kouzelnými výšinami.

Všechny životní formy vědomí jsou spojeny s vědomím Svrchované Jednoty propleteném s Velkou Přítomností Vesmíru. Avšak ve vnějších podmínkách genetického omezení odděleností, si tyto životní formy zřídkakdy pamatují tuto Jednotu. Tento vzor, podržíš-li ho ve svém srdci, ti pomůže uzemnit tento pocit Jednoty a odstranit souzení z tvého emočního centra.

Všechny diagramy v tomto článku poskytují mentální modely, které můžou pomoci lidské mysli v přetvoření představy toho, co bylo v předešlé duchovní literatuře nazýváno duší či duchem. Neposuzuji, zda toto je správný způsob, jak si to představit, nebo zda tyto diagramy jsou lepší než jiné diagramy. Můžeš to posoudit sám. To všechno je součástí procesu prociťování, rezonance a navigace.

Příprava na Seanci 3

Seance 3 je podobná Seanci 2 v tom smyslu, že se stále shromažďujeme v Čekárně předtím, než započneme seanci. Video je trochu odlišné v mnoha aspektech, protože je zaměřené na specifické energie. Než vstoupíš do Třetího Chrámu, rád bych ti doporučil, jak se připravit. Způsoby vstupu do Chrámu 3:
   
 1. Rozšiř vědomí z hlavy do celého těla
 2.  
 3. Zklidni věci do přítomného okamžiku
 4.  
 5. Hluboce dýchej a oznam vstup do chrámu duchovního aktivismu
 6.  
 7. Jak se navzájem vidíte vstupovat do Čekárny, aktivuj svůj pocit Jednoty dýcháním s ostatními a pociťováním tohoto kolektivního dechu všech účastníků5.
Video k Seanci 3 je nazváno Žiju tam, kde žiješ ty. Je to verš psaný z perspektivy Vzoru Celistvosti. Poukazuje na Svrchovanou Jednotu. Budeš-li se pozorně dívat a poslouchat, ucítíš, že krása tvé rozmanitosti je oceněna a nezávisle na „cizích tvářích“ jsme všichni Jedním. Uvědomuji si, že toto poznání je v naší komunitě společné a často se o něm píše a je dokonce často používáno firmou Coca-Cola k jejich politickým projevům, avšak zde se jedná o jiný úhel pohledu na pocit Jednoty. Upozorňuji vás na tento rozdíl, protože se jedná o klíčový bod rezonance, který činí z této Seance 3 mocný transformační program – jak pro jedince, tak pro kolektiv. Děkuji za vaši ochotu ke čtení těchto informací a účasti ve Chrámech Událostí.

Závěrečné myšlenky

Duchovní aktivismus není pasivní. Není nedostatek užitečných charitativních programů, které pomáhají lidem velmi materiálním způsobem s potravinami, vodou, vzděláním a obyčejnou lidskou důstojností. Zjistíš, že když budeš následovat tuto stezku, budeš vtažen do velmi skutečných a silně nepříjemných situací miliónů lidí a zvířat na této planetě. Nouze je ohromná téměř ze všech úhlů pohledu.

Domněnka, že duchovní aktivismus je čistě mentální aktivita je mylná. Tento článek se pokouší vysvětlit podtext duchovního aktivismu a toho, jak slouží nejzákladnějším potřebám naší lidské rodiny, co se týká znovu-spojení s jejím Duchovním centrem bez polarizace naboženství, vlády, vzdělání či sociálního podmínění. Studium problémů, kterým naše planeta čelí, je způsob, jak můžeš uzemnit svou duchovní praxi do aktivit v reálném světě.

Největší výzvy, kterým dnes lidstvo čelí, jsou globální, proto se dotýkají každého z nás. Nazývají se termíny jako klimatické změny, nedostatek pitné vody, stále se snižující bio-diverzita, války a terorismus, nedostatek potravin, chudoba, závislost na fosilních palivech a přelidnění. Tento článek poukazuje na to, že tyto projevy jsou důsledkem hlubšího, jemnějšího problému – že jsme ztratili spojení a žijeme ve starých mentálních vzorech polarity a oddělenosti.

Pokud se posuneme do svého pravého jáství, které se projevuje šesti ctnostmi srdce a dívá se na vesmír čtyřmi perspektivami Duchovního centra, pošťuchujeme lidský druh stejným směrem – jedna osoba v jednom okamžiku. Chápu, že se to může zdát jako příliš pomalý a nudný proces, ale uvažuj o něm jako o lavině. V lavinovém území se shromažďuje sníh po dlouhé měsíce a poté, co je dosaženo kritického množství, i nejjemnější vibrace může spustit řetězovou událost, která – během jediného okamžiku – uvolní skladovanou energii a promění ráz krajiny.

Každý z nás je tou „nejjemnější vibrací“. Každý z nás je součástí transformace, která se přihodí. Naše zkušenosti s Duchovním centrem se týkají dokončení, celistvosti, sjednocení a pocitu, že jádro je všude a v každém. Vibrace Zdroje plynoucí Duchovním centrem, perspektivy umožnění a vedení ze strany lidského nástroje, přidávají novou dimenzi do komunikace a lidského projevu.

Tato nová dimenze je onou nejjemnější vibrací.

Žij tuto novou dimenzi a představ si sebe jako nejjemnější vibraci. Transformace, kterou všichni hledáme, přichází, avšak cesta není klidná ani přímá a to je důvod, proč musíme žít v našich srdečních projevech a přicházet společně. Malicherné oddělenosti a dramata ega budou zastíněna skutečností této transformace. Nyní je čas vyjasnit cestu ke tvému Duchovnímu centru a uzemnit toto pochopení ve tvém srdci a tvých činech.

Vibrace kvantového bytí je všeprostupující. Relativní pochopení je postupné; sestupuje na tebe v samostatných, poznatelných krocích pochopení, které stojí jedno na druhém. Vibrační poznání či realizace je jako lavina osvobozující tě zevnitř. Je transcendentní, sjednocená a proto ji nelze sladit s odděleností či posloupností.

Pro mnohé v osvícených komunitách diagram dole ukazuje některé problémy, které nás trápí. Ne všechny jsou skutečné, ale nicméně se odrážejí ve webech, knihách, televizi a filmech. Jako témata zájmu se dotýkají našich osobností a různou měrou nás infikují stresem a úzkostí. Jsou „zdmi“, které, jak se zdá, na nás padají a umocňují pocit stlačení času v našich životech a pocit nezabranitelného „kolapsu“ či zkázy.

Následek tohoto strachu je „útěk“ ke Spasiteli – někomu nebo něčemu, co zachrání lidstvo samo před sebou. Existuje spasitel přicházející do lidstva, je to Kolektivní Duchovní Centrum plynoucí do dostatečného množství lidských nástrojů, které pře-směrují cestu lidstva novým kurzem tvořeným tónem rovnosti, královskou sférou naší propojenosti a zárukou našeho kolektivního srdce.

Časem se tyto stresující faktory nakumulují natolik, že vytvoří své energetické „ložisko“ v lidském nástroji a začnou blokovat plynutí energie ve fyzické, emoční a mentální doméně. Budeš-li následovat techniky v tomto článku, nalezneš jednoduché metodologie k uvolnění těchto blokád a otevření spojení mezi tvým fyzickým tělem a Duchovním centrem a všemi mezi-úrovněmi.

Nejedná se o mentální cvičení či zaslání pozdravu a následné pokračování v nezměněném kurzu, odpouštějíce si pokrytectví víry v jednu věc a konání jiné. Ryzost a inteligentní chování jsou mírami této nové doby. Jsou dláty ve vašich rukách, bez kterých by jste byli pouhými diváky na stadiónu elity. Vezmi si to prosím k srdci. Všechno na tom nyní záleží.

Z mého světa do tvého,
James

I Live Where You Live

I live where you live;
where rounded hills and flowered valleys
settle beneath the sky,
and skyscrapers claw against gravity.
It may seem
that I have left you with strange faces,
but I live where you live.

When you have left
the things you cherish in your mind
you will find what remains
inside you,
and it is not of gloom
nor toilsome handiwork
wrought of hand and brain.

I am not God, nor some lofty spirit unseen.
I am not the angel’s voice in the quickening night
nor the soft whisper of your awakened dreams.
I am present in the one place that is all places.
I live where you live.

When you have claimed the name of God
you have felt shadows of our union.
You have fathomed a mask
that glistens a feeble photon of light
wandering unfettered into
the night’s industry.

When you have taken this mask
from your heart
and held it to the calm night sky
let nothing stir within you.

Let the winds dance with forgiveness.

Breathe the essence of me
and let it be alive inside you
flowing to your heart’s command.

If you press the hand of God
upon you there
you can sense oneness in every eye.

I am the sovereign within all living forms
and I pass among you
in the oblivion of your breath,
and the beating of your hearts.

In the land of war and peace
I am the mystery of good and evil
amid the flowering of oneness.

I live in the corridors of a deeper unity
where identity is One
and personality is many.

Near-infinite voices
leap from the same heart
wandering to oneness
on the roads of time.

No heart is separate
from the one Heart.
No breath is ever alone.
Love given
is never lost.

I live where you live.

Žiju tam, kde žiješ ty

Žiju tam, kde žiješ ty;
kde zakulacené kopce a rozkvetlá údolí
jsou usazena pod oblohou,
a mrakodrapy se drápou proti gravitaci.
Může se zdát,
že jsem tě ponechal s cizími tvářemi,
ale žiju tam, kde žiješ ty.

Když opustíš věci,
které schraňuješ ve své mysli,
najdeš to, co zbývá
uvnitř sebe,
a to není smutek
ani úmorná ruční práce,
konaná rukou a mozkem.

Nejsem Bůh, ani nějaký velebný neviditelný duch.
Nejsem andělský hlas ve zrychlující se noci,
ani jemný šepot tvých probuzených snů.
Jsem přítomný na jediném místě, které je všemi místy.
Žiju tam, kde žiješ ty.

Když ses dovolával Božího jména,
cítil jsi stíny našeho spojení.
Změřil jsi hloubku masky,
která se třpytí slabým fotonem světla
a putuje nespoutaně
do nočního průmyslu.

Když sundáš tuto masku
ze svého srdce
a podržíš ji proti chladné noční obloze,
nedovol, ať se v tobě něco pohne.

Nech větry tančit s odpuštěním.

Nadechni mou esenci
a nech ji v sobě žít
a plynout do tvých příkazů srdce.

Stiskneš-li ruku Boha
nad tebou,
pak ucítíš jednotu v každém oku.

Jsem svrchovaný ve všech životních formách
a procházím mezi vámi
v zapomnění vašeho dechu
a tlukotu vašich srdcí.

Ve světě války a míru
jsem záhadou dobra a zla
vprostřed rozkvětu jednoty.

Žiju v koridorech hlubší jednoty,
kde identita je Jediná
a osobností je mnoho.

Téměř nekonečné hlasy
vyvěrající ze stejného srdce,
putující do jednoty
na cestách času.

Žádné srdce není oddělené
od jediného Srdce.
Žádný dech není nikdy osamocen.
Láska daná
se nikdy neztrácí.

Žiju tam, kde žiješ ty.

Poznámky: Kvantová pauza

Univerzální podpůrný systém pro každého z nás je náš dech. Je to dech, který nás spojuje s naším bodem původu, stavem vědomí Svrchované Jednoty, který je naším ryzím stavem bytí.

Dech je cesta, kterou je lidský nástroj spojen s tímto bodem původu kdekoliv v časoprostoru. Dech je portál mezi fyzickou dimenzí a kvantovými či mezidimenzionálními doménami, ale není to normální samovolné dýchání; jde o velmi specifický dechový vzorec, který nazýváme Kvantová Pauza.

Kvantová Pauza je jednoduchý čtyř-fázový proces, který začíná nádechem trvajícím libovolně od 3 do 6 dob – což závisí na tvé kapacitě plic, pozici a dostatku soukromí. Poté, co dokončíš nádech nosem, zadrž dech (pauza) na stejný počet dob a potom vydechuj ústy, opět na stejný počet dob, a opět zadrž dech (pauza) na stejný počet dob.

Dechový vzorec je popsán níže na příkladu čtyř dob. Klíčem je dodržování symetrie ve všech čtyřech fázích procesu. Pokud používáš počítání do tří, použij ho pro všechny fáze. Není nutné, abys to dodržoval s přesností, raději používej nedbalé sledování času každé fáze, abys dodržel plynulost dechu.

Jeden cyklus je popsán nahoře a je doporučeno dělat tři až čtyři cykly za sebou a poté se vrátit k normálnímu dýchání. Tento čas „normálního“ dýchání je nazván ustalující fází. Nech zavřené oči v průběhu procesu a seď s rovnými zády v pohodlné pozici, obě nohy na zemi. Když započneš ustalující fázi, je to čas, kdy máš věnovat pozornost všem věcem, které probublávají na povrch tvého vědomí s pochopením, že jejich objevení má určitý význam. To je vhodný čas pro projevování Šesti Ctností Srdce (vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, srdnatost a pochopení) ke všem myšlenkách či pocitům, které se objevují.

Tato ustalující fáze obvykle trvá od tří do pěti minut, ale neexistují žádné časové limity. Použij svou intuici, aby tě vedla touto fází. Všeobecně se dá řici, že při každém opakování ustalující fáze – a bývá čtyři až pět těchto fází – se objevuje méně myšlenek a pocitů a když vstoupíš do poslední ustalující fáze, jsi vyprázdněn od myšlenek a pocitů a můžeš vstoupit do kvantové domény.

Diagram níže ukazuje typickou seanci Kvantové Pauzy. Všimni si, že v tomto konkrétním příkladě jsou zde tři cykly dýchání a potom ustalující (consolidate) fáze. To se opakuje čtyřikrát. Můžeš udělat až pět cyklů dýchání proložené ustalujícími fázemi. Zde je opět důležitá symetrie.

Existuje mnoho nuancí v technice Kvantové Pauzy a chtěl bych tě inspirovat k jejich objevování svou vlastní cestou. Výše popsané je jen základem techniky, ale existují jemnosti v této technice, které jsou mocnými rozšířeními, jež se se ti přihodí během procesu jejího používání. Zůstaň tedy během praktikování otevřený.

Ještě pár stručných podnětů, než začneš s praxí. Kvantová pauza po výdechu může způsobit u některých lidí jemnou paniku. Jestliže se to přihodí, zkrať počítání, takže každá fáze bude trvat kratší dobu. Například pokud jsi používal cyklus na čtyři doby, zkrať ho na tři. Tento pocit paniky odejde v průběhu praktikování techniky. Tyto „trhnutí“ či kvantové pauzy mají smysl, kterému porozumíš později.

Také bych ti rád doporučil, abys zaměřil svou pozornost na dech – jeho zvuk, jeho vzor, jak je pociťován v plicích, jak se tvé rty tvarují při výdechu, jak plyne tvým systémem, atd. Toto soustředění tě spojí s Prvním Bodem či bodem původu tvé Svrchované Jednoty, protože je to dech, který je Portálem nekonečné a věčné bytosti, kterou vpravdě jsi, a právě skrze tento portál se manifestuje ve fyzičnu.

Používáš-li Kvantovou Pauzu, existuje přirozená tendence hledat zážitky Světla či nových dimenzí, hovory s Bytostmi či dokonce Bohem, nebo mít „aha“ zážitek, který ti potvrdí, že jsi na správné cestě. Praxe Kvantové Pauzy ti přinese nové zážitky a uvědomění, avšak tvá očekávání nesplní. Znovu říkám, že lidské bytosti milují vizuální vjemy. Rádi vidí vyšší dimenze, jako kdyby vidění bylo vírou. Avšak nic z toho, co je v kvantovém časoprostoru, se nepřizpůsobuje Systému Lidské Mysli. Kvantové je původní, originální. Je meta-fyzičnem, které předchází vizuálním, akustickým a smyslovým datům. Předchází pocitům a myšlenkám. Existuje před těmito podněty a v jistém smyslu je za nimi opravdu schováno.

Můžeš použít Kvantovou pauzu před vstupem do Chrámové Seance 3, i kdyby měla být použita jen jedna ustalující fáze. Zkus a uvidíš, zdali jde použít pro kontemplaci (rozjímání) o vzorech v tomto článku. Kvantová pauza je skvělou metodou, jak vnímat, rezonovat a navigovat v problémech či událostech. Pomůže ti získat vhled do souvislostí v energiích, které se na tebe nějakým způsobem natlačili nebo tě zatěžují. Pamatuj, jsi Jedinou Entitou, která má za hřiště celý Vesmír.

Poděkování

Ishdeep Sahni a Mark Hempel byli nápomocni při vývoji diagramů Kvantové perspektivy a Zdrojové Synchronizace. Mark mi pilně pomáhal s tvorbou grafiky pro diagramy. Mark a Ernest také mají velký podíl na technické produkci a designu webu Seance 3. A konečně také John Berges pomohl s editací tohoto článku. Všem těmto lidem ze srdce děkuji za jejich příspěvky.

Hudba, video, poezie, titulní malby (přední a zadní) a text Seance 3 vytvořil James speciálně pro Chrám duchovního aktivismu.

Vysvětlivky pod čarou

1)

Lidský nástroj je složeninou genetického těla, emocí a mysli. Je to vozítko vyššího vědomí, které obvykle nazýváme „duší“. (zpátky do textu ↑)

2)

Lokální vesmír jedince je prostředí přítomného okamžiku, ve kterém se jedinec nalézá okamžik za okamžikem. Termín „lokální“ v tomto případě znamená, že jde o tvou současnou koncentraci pozornosti a energie, díky které pět smyslů má dominanci vnímání. Lokální multivesmír je stejný princip, avšak obsahuje jemná energetická pole v kvantové a sub-kvantové úrovni, která nejsou rozluštitelná pěti smysly. (zpátky do textu ↑)

3)

Kvantová pauza je vysvětlena v sekci Poznámky tohoto dokumentu →.
(zpátky do textu ↑)

4)

Ve fyzice znamená ne-soudržnost ztrátu informací ze systému do jeho vnějšího prostředí. Z pohledu duchovnosti nastává ne-soudržnost tehdy, jestliže dynamika (aktivita) a energie jedince pracují se zvyšující se měrou z oddělenosti a polarity namísto z celistvosti. (zpátky do textu ↑)

5)

Zmíněná Čekárna může být nalezena na webu Chrámy Událostí (EventTemples.org). Zaregistruj se zdarma na webu a dostaneš potvrzení e-mailem. Pak se můžeš přihlásit na web EventTemples a kliknout na odkaz EVT Sessions. Tento odkaz uvidíš jen tehdy, jsi-li přihlášen. Vyber EVT 3 z menu a dostaneš se do Čekárny. V SOUČASNÉ DOBĚ JE TENTO WEB NEAKTIVNÍ. (zpátky do textu ↑)