Aktivační nástroje pro mysl a srdce.

Energetické srdce a jeho účel v lidském osudu

titulní obrázek originálu Energetic Heart

Napsal James Mahu
Přeložil Ondřej Průzračný

Úvod

Jeden z nejčastějších dotazů, které dostávám, se týká toho, jak lidé mohou pomoci a naplnit tak svůj smysl života:

  • Jak mám zjistit, jaký je smysl mého života?
  • Majíc všechnu tuto energii, vhledy a lásku, jakým způsobem ji mám nejlépe zprostředkovat lidstvu?

To jsou ušlechtilé otázky a já si je beru k srdci, jak bylo zamýšleno. Udělám, co je v mých silách, s ohledem na omezení, které způsobují slova, abych popsal, co se nyní děje na planetě a jak v nadcházejícím čase mohou lidé pomoci. Mnozí z vás četli ve starobylých proroctvích, že země a potažmo lidstvo má prodělat změnu vědomí v souvislosti s proroctvím událostí kolem roku 2012. Tato proměna planety je součástí větší galaktické proměny, jež je opět součástí ještě větší vesmírné proměny protínající mnoho dimenzí časoprostoru. Je to tak obrovské, jak jen si dokážeš představit, když jsi v nejhlubším snovém stavu, ve kterém jsou srdce a mysl synchronizovány. Jeden z důvodů, proč planeta země má nyní 6,5 miliardy obyvatel je ten, že je dějištěm pro obrovský sortiment vesmírných bytostí, které se zde inkarnují, aby pozorovaly a pomáhali při této proměně.

Každý z vás je součástí tohoto děje, zejména tehdy, čtete-li tato slova, neboť ona jsou součástí příčinného Řetězce událostí1, jež zapojuje jednotlivce do zmíněného dění.

1 Vysvětlivky pojmů jsou umístěny na konci článku;

Proměna našeho osudu

Na planetě jsou síly, jež si neuvědomují tuto proměnu, nicméně hrají svou úlohu při vytváření podmínek, jež proměnu umožní. Aniž bych tě chtěl jakýmkoliv způsobem znepokojit, před lidstvem stojí kalamitní doba, obzvláště příštích sedm až devět let. Je to součást procesu, kterým planetární vědomí prochází, pohybujíce se z nižší dimenze do vyšší. Vlastnosti vyšší dimenze si vytvářejí cesty k projevení se v kolektivním vědomí a transformují způsoby fungování hierarchických systémů, jako jsou vlády, obchod, náboženství a kultura.

Přeskupení či transformace klíčových systémů planety musí nastat před tím, než se uskuteční zásadní objevy lidstva. Tyto zásadní objevy obsahují pochopení naprosté přirozenosti inteligence, jejího širokého propojení a vycentrování do srdce. To je předzvěst nevyvratitelného vědeckého objevu lidské duše a jejího širokého propojení s nekonečným multidimenzionálním vesmírem (multivesmírem), který se uskuteční zhruba v posledním čtvrtletí tohoto století.

Změny, které se budou odehrávat v příštích sedmi letech, jsou zásadními překážkami, přes které se lidstvo musí dostat, aniž by padlo. Klade to nám všem úkol vyjádřit vnitřní mír a důvěru – abychom mohli přijmout frekvenci (vibrace) našeho nejvnitřnějšího srdce a veřejně je sdílet. Později to vysvětlím podrobně.

Ti z vás, kteří znají materiály Wingmakers (Tvůrců Křídel) vědí, že Animus2 je částí mytologického vyjádření Lucifera nebo ďábelské inkarnace. Spolupracují se zkorumpovanými organizacemi zabývajícími se ovládáním planety a jejích obyvatel. Nejsou nutně mimo-zemští; jsou zde, mezi námi.

Než se začnete hrozit z této skutečnosti, nechte mě vám jasně vysvětlit, že Animus (říkám jim tak, pouze z důvodu zachování příčinné souvislosti) hraje svou úlohu ve zmíněné proměně vědomí. Bez těchto bytostí by se neobjevila na planetě tato historická příležitost. Použijeme-li termíny dobra a zla, jedná se o bytosti zla, protože věří v nadřazenost mysli a jejím schopnostem vyvinout sociální a ekonomický řád pro svůj vlastní prospěch. Toho dosahují manipulováním masami lidí a vykořisťováním planetárních zdrojů.

Nerozumí skutečnosti, že existují vyšší energie inteligence než lidské nebo dokonce mimozemské – nehledě na to, jak vzdělané či vyvinuté by mohly být – které pracují v kolektivním vědomí. Nejedná se o jednoho Mesiáše, Proroka či Spasitele, který by přišel a vyrovnal tyto elitní síly. V této době se jedná o spolupráci vesmírných, mimozemských a lidských sil, protože záležitost je velmi důležitá a velmi komplikovaná, co se týká makroprostředí. Historie je tak zmatená, že znemožňuje komukoliv vystoupit do popředí a pomoci lidstvu dostat se přes překážky, které před ním leží.

Tentokrát to bude provedeno sjednoceným týmem. Tento tým bude řídit planetární vědomí a jeho dimenzionální posun, který ho čeká. Bude to dělat v souznění s principy srdce, nezávisle na myslích výše zmiňované elity.

V Prahové Kosmogonii je tato pasáž:

„Až se Animus bude domnívat, že vstupuje do panského sídla země, používaje klíče intelektu, Řád Světla vstoupí zadními dveřmi a utěsní vstupy a okna vibrací, kterou žádný intelekt nedokáže odemknout. Animus bude bojovat o vítězství, ale protože jejich srdce jsou zakrnělá, budou vrženi na nižší úroveň, která je pro ně připravena. A panské sídlo země dozraje v louku milosti a pokoje, na které bude moci duše člověka růst.“

S alegorickou nadsázkou tato pasáž vhodně popisuje, co se bude dít. „Boj o vítězství“ bude pro mnoho lidí nepříjemný a budou s ním spojená napětí, která u mnohých zapříčiní disharmonii, vzdálení se srdci a vyšší mysli (jež pracuje vně mozkových center pro přežití). Právě v této době – kdy lidstvo dělá svůj skok – může každý z vás napomoci k většímu dobru svou energií srdce.

Transcendentní inteligence

Existuje Prvotní Zdroj3 neboli Centrální Slunce. Všechny dimenze vedou do něho. Můžeš tomu dát jakékoliv jméno: Pole Higgs, Zdrojová inteligence, Duch. Vychází to z Centrálního Slunce jako láska a dimenzionálně to proměňuje vesmíry svou inteligencí. Ano, láska je mocí inteligence. Inteligence lásky září tak jasně, že ji vnímáme jako světlo ve všech dimenzích vědomí. Láska jako základní vibrace Ducha je spojena s tvým osobním Já skrze Energetické srdce4. Vstupuje do tebe a prostupuje tebou tímto bodem spojení.

Potřebuješ si jen představit a vizualizovat tuto inteligenci Ducha vstupující do tvého těla a prostupující tebou dále ke všem, s nimiž se potkáváš na své cestě. Když toto děláš, plníš své poslání na zemi. Vštípil jsi kvalitu nebe lidstvu a zemi. To je důvod, proč jsi zde.

Možná, že pro někoho z vás to nevypadá komplikovaně. Toto poslání se vám dokonce může zdát příliš malé a nedůležité v souvislosti s nynějším děním. Může se vám zdát, že to není plné využití vašeho potenciálu, coby kanálu božské energie. To promlouvá vaše mysl–ego. Naslouchejte svému srdci a jeho inteligenci. Co ono cítí, když čtete tato slova?

Není to komplikované. Je to jednoduché a základní. Dokud je systém stabilní a v rovnováze, je těžké ho změnit. Mění-li se systém v nevyvážený a zaniká do chaosu, pak dokonce i jediné vlákno soudržné energie ho může uvést do nového uspořádání – nové harmonie a řádu. To se vztahuje jak na tebe jako jedince, tak na celou planetu. Každý z nás může být tou nitkou soudržné energie.

Utkáme-li společně tato vlákna soudržnosti, vytvoříme energetický potenciál, který posune zemi a lidstvo do stavu větší harmonie.

Volba srdce

Nejmocnější soudržná energie na planetě (a v celém multidimenzionálním vesmíru) je inteligence lásky vycházející z Centrálního slunce, Duchem rozváděná do všech dimenzí existence. Srdce je centrem (pupkem, rozbočovačem) ve velké síti inkarnovaných duší, bez ohledu na místo a čas. Ty, coby individualita, si můžeš vybrat, zda k této síti chceš být připojen a rozvádět tuto energii soudržnosti, která ji vytváří, či nikoliv. Proto říkám, že to není složité. Je to jednoduchá volba. Ty z vás, kdo chcete vyjádřit i jiné aspekty vaší vnitřní duchovní práce, podporuji a to zejména tehdy, pomáhá-li vám to v rozvíjení napojení se na inteligenci srdce a následně jejího vyjádření. Nejjednodušší a nejdůležitější věc, kterou můžeme praktikovat, je napojit se na inteligenci srdce v každodenním světě, vyjadřovat ji každým okamžikem. Když tomu tak je, jsi naprosto spojen s posláním pomáhat planetární proměně. Proveď svou volbu být částečkou soudržné energie, být rozbočovačem inteligence srdce, která vyjadřuje sama sebe ve všech okamžicích všedních dnů. Planeta je skutečně závislá na tomto rozhodnutí. Dimenzionální posun se blíží, začíná být stále více patrný. Nitky jsou utkány a začíná to dunět. Pro každého z nás nyní přichází čas udělat toto rozhodnutí vědomě a vědomě ho stále žít. Přichází náš čas. Použiji-li k popisu náš jazyk, pak základní vyjádřená vibrace vycházející z Prvotního Zdroje je vděčnost životu ve všech jeho formách, láska prostá podmiňování a odsuzování. Taková je kvalita lásky, jež vědomě prostupuje největší dimenzí existence. Právě pro tuto nejvyšší inteligenci rozumí láska účelu rozprostření života ve všech dimenzích výdechu času. Vibrace této lásky je snížena při vstupu do dimenze času, prostoru a hmoty. Je energeticky velmi pečlivě propojena s jedincem v bodě srdce. To je důvod, proč se zárodku vyvíjí srdce dříve než mozek; doslova informuje životní energii lidského nástroje5, připravuje ho na příchod vědomí duše. Když duše vstupuje do zárodku či dítěte (obě varianty jsou možné, je to závislé na podmínkách, které zde nechci rozebírat), přichází právě tímto kanálem vytvořeným srdcem. Tímto způsobem je ustanoveno spojení se Zdrojovou Inteligencí6 – ze srdce do duše, z duše do Ducha, z Ducha do Prvotního Zdroje. Takto se odehrává podpora lidského nástroje. Díky této energetické pupeční šňůře je vyživován náš smysl pro spojení s druhými a s naším Stvořitelem.

Život v napojení a bez konfliktů

V lidském nástroji je mnoho center inteligence. V jistém smyslu je každá buňka inteligentní. Ovšem základními centry lidské inteligence jsou srdce a mozek – obzvláště čelní laloky7. Zdrojem božské inteligence v lidském těle je spojení, které má srdce s Duchem Stvořitele nebo se šířícími se vibracemi lásky.

Protože srdce je na psychické rovině nezávislý smyslový orgán8 spojený se Stvořitelem, má na energetické rovině přístup k božské inteligenci nejvíce tehdy, když je bezkonfliktní. Konfliktní osoba je ta, která je váhavá a nepřipojená. Srdce může dát svou inteligenci lidskému nástroji jasně a intenzivně tehdy, když lidský nástroj není ve stavu konfliktu nebo emočních zmatků.

Lidský nástroj je podobný vysílací věži a srdce zdrojovým vibracím. Pracuje-li lidský nástroj bezkonfliktně, naladěn na zdrojové vibrace srdce, vysílá vibrace Prvotního Zdroje na zemi pouze s malým lidským zkreslením. Je-li osoba ponořena v emocích a konfliktech, je odpojena od zdrojových vibrací a nemůže je vysílat.

Takže, jak už ses asi dovtípil, vtip je v tom, žít v bezkonfliktním stavu, praktikujíce vysoký stupeň emočního sebe-ovládání, takže se můžeš hluboce ponořit do zdroje a plně vysílat svou inteligenci srdce ve prospěch všem. Dá se to přirovnat k vysílání pocitů vděčnosti a soucitu namísto slov nebo činů.

To je jeden z klíčů. Není to o slovech ani činech; je to o pociťování a respektování světa jednotlivce a uvědomění, jak přesně je jeho svět vyjádřen ze srdce a se srdcem spojen. Nejde o přehnanou vděčnost nebo lehký soucit, ale raději o jasný a inteligentní vhled a citovou podporu neovlivněnou minulostí, vzpomínkami, očekáváními či odsuzováním.

Důsledky tiché války

Dovolte mi na chvíli odbočit a uvést některé souvislosti týkající se žití v bezkonfliktním a emočně stabilním stavu.

Animus je mezi námi. Řídí a projektuje ekonomiku, ve které žijeme a tato následně tvaruje sociální řád a kulturu. Vzdělání, které dostáváme, nám sotva dovoluje porozumět fyzickým a nefyzickým systémům, ve kterých žijeme. Tato neznalost poté podkopává naše pochopení toho, kdo jsme a proč jsme zde. Animus si neuvědomuje, proč je zde, jeho jediný zájem je moc – skrytá či otevřená.

Tato tichá válka je vedena po celé planetě a její temné bublání se dotýká každého. Znervózňuje nás a vytváří emoční zmatky, které nás zákeřně a trvale trýzní. Stres přetéká a vyplňuje celý náš životní prostor. V tomto stavu emočního zmatku, společně s každodenními starostmi o finance a přežití, vychováváme naše děti, pečujeme o stárnoucí rodiče, pracujeme 50 hodin týdně, seznamujeme se s technickými vymoženostmi, nakupujeme nezbytnosti a vedeme přátelské vztahy.

Na tomto opravdu plném plátně života jsme ještě vtahováni extravagantními médii, bojujícími o naši pozornost – o co jiného jim jde – do bezduchých příběhů bez hloubky a duchovní inspirace.

Tichá válka pokračuje a v následujících letech se ještě vystupňuje. Stres z této manipulace nesmírně vzroste. Zmiňuji se o tom proto, abyste viděli, že vím, o co jde. Není snadné žít bezkonfliktní život, když jste ze všech stran napadáni zmatkem a neklidem, zejména s ohledem na zrychlující se čas. Tato skutečnost není skutečností, ve které žijí vaše energetická srdce.

Realita srdce

Tvé energetické srdce je mnohaúrovňové a holografické. Znamená to, že v sobě zahrnuje dimenze života, které jsou mystickými dimenzemi Prvotního Zdroje a přesahují světské tří-dimenzionální prostředí. Tyto zdrojové energetické vibrace jsou spojeny do sítě lásky, která prostupuje všemi dimenzemi života. Bod tohoto spojení je srdcem duše a jeho rytmické pulzace prostupují tělem jako elektromagnetické pole9.

Srdce lidského nástroje je v souznění se srdcem Prvotního Zdroje. Pamatuj, jsme stvořeni k obrazu svého Tvůrce. V tomto Srdci srdcí je vibrace, která nás oživuje a dává nám bytí. Odtud jsme vedeni k mnohosti – naší potřebě rozvíjet se do tisíce směrů a zapomenout či vzdálit se inteligenci srdce a klidu, ve kterém bychom mohli používat tyto zvláštní síly.

Napětí života vás též posunuje ve směru užívání si života a jeho mystérií. Jsi tu však proto, abys hledal a nalezl svůj směr, směr do inteligence srdce. Nikdo tě nemůže donutit. Je jen málo těch, kdo vědí, jak se dostat do svého energetického srdce a aktivovat jeho vyzařování, aby mohlo být přirozeně přenášeno lidským nástrojem.

Rozptýlení mysli a vzdálení se hodnotám srdce jsou důvody, proč jednotlivci nechápou, jak aktivovat a vyzařovat vibrace energetického srdce. Srdce je obvykle chápáno jako podřízené mysli a mozku. Zmateně je nazýváno sídlem emocí, chápáno jako darebák, zdroj impulzů hněvu a strachu. Po pravdě řečeno neexistuje stabilnější energie v lidském nástroji, než srdce, neexistuje inteligentnější zdroj vnímání a chápání než srdce.

V dávných časech bylo srdce pokládáno za sídlo duše, za bránu mezi světem duše a světem těla-mysli. Za posledních 300 let udělala věda ze srdce pouhou mechanickou pumpu s určitými biologickými funkcemi rozvodu krve.

V modernější vědě přisoudili metafyzici srdci emoční vibrace, což znamená jeho místo v astrálním světě a světě emocí. Domnívají se, že srdce je emoční a citové centrum těla. Stále mu však není přisouzena vlastní inteligence, je podřízeno inteligenci mysli. Metafyzici přiřknuli aktivní vedoucí úlohu v lidském nástroji centru mysli a srdci vyhradili pozici vyjadřování emocí podřízenou centru mysli.

Touto záměnou poslání srdce a jeho funkce ze strany vědy a metafyziky se zmenšila jeho role v dnešním světě. To není náhoda. Je-li mysl-mozek řízen egem, uděluje srdci pozici svého nástroje. Ve skutečnosti je mnohem pravdivější říci, že mysl-mozek je nástrojem srdce.

Čas, kdy inteligence srdce bude správně pochopena jako základní zdroj lidského spojení s božskou inteligencí svého Stvořitele, se velmi rychle blíží. Jeho schopnosti vnímání a ztišení duše jsou výsledkem intimního spojení s Prvotním Zdrojem. Stane se zrcadlem, ve kterém lidstvo spatří – velmi podrobně a nevyvratitelně – zázrak lidské duše.

Řeknu ti jedno tajemství. Jde o velmi silné, jednoduché, elegantní, čisté a racionální cvičení v chování. Je velmi nepatrné a bezeslovné. V samém středu ega nelze vliv ega cítit. Jde o toto: Prociťuj spojení se svým Stvořitelem v srdci, ale odstraň proud lásky, který vzniká z tvé strany.

Poselství Stvořitele k tobě vždy přichází ve formě lásky. Vstupuje do tebe energetickým srdcem a „cestuje“ určitými kanály do tvého těla. Z tvého srdce se dotýká tvého mozku, kde se uvolňují hormony do krevního řečiště, jež zlepšují tvé schopnosti být „vysílačem“. Prociťuj tento proces. Uvědomuj si, že se odehrává. Vědomě s ním spolupracuj. A když to děláš, nakonec se uvolni a řekni si: „přichází to ke mně, prochází to skrze mne, je jen toto proudění a já nejsem, rozpustil jsem se v něm“.

Vidíš jak jednoduché a elegantní to je? Je zde záměr či spolu-tvůrcovství. Je tu vizualizace. Je tu procítění spojení. Potom uvolnění. Rozplynutí se. Koncentrace do srdce. A stále přetrvávající vibrace vděčnosti.

Existuje jedna dávná moudrost, která byla časem ztracena. Říká: Srdce je místo, které musíme denně navštěvovat, abychom našli své já.

Koncentrace do srdce

Vím, že mnoho z vás baží po čtení a studiu duchovních statí. Mnoho z vás cítí, že vaším posláním je šířit tyto statě, přinést nový pohled do starých systémů. Toužíte být zapojeni do velkého projevu, který se dotýká mnohých v pozitivních slova smyslu. To všechno a ještě více chápu. Po pravdě řečeno, však tvé poslání, týkající se těchto záležitostí, je popsáno v předcházejících odstavcích.

Denně přicházejí dopisy, jež se táží, proč nejsou přidávány nové materiály na internetové stránky WingMakers.com a Lyricus.org. Chápu vaši touhu dozvědět se více o struktuře vesmíru a o tom, co se děje na zemi. To je také důvod, proč jsem uvolnil tento článek. Ne všechny materiály, které mám tlumočit, však jsou určeny pro vás v tomto čase. Jsou pro příští inkarnace, a to z důvodů, o kterých jsem již hovořil.

Vaše žízeň po poznání je obdivuhodná. Vaše žízeň po zkušenostech z jiných dimenzí roste a klesá v závislosti na strachu z neznámého. Vaše žízeň po inteligenci srdce je mocnější, než si dokážete představit, protože ji přetváříte na touhu po poznání a zkušenostech. To se děje z důvodu koncentrace na třetí oko, vyšší mysl, korunní čakru, kosmické poznání. A vy bojujete zápas o zpřístupnění tohoto poznání a zkušeností pro mysl.

Na tom není nic špatného nebo zavádějícího. Je to přirozené a je to součástí kódu pro tento čas. Já jen vysvětluji, že je čas posunout se do srdce. A je dobré zeptat se „jak?“.

Na planetě existuje množství poznání odpovídajícího duchovnímu hledání a stoupajícímu uvědomění nosičů duší. Není potřeba vytvářet další a další vrstvy výzdoby. Je samozřejmé, že tyto další „vrstvy“ v mnohých případech vytvoří nové filtry a hustoty, které zamlží a zatemní ryzí a průzračné pochopení ve vašich srdcích. Je čas pro tvořivost a spolutvůrcovství. Není čas pro obnovování a revidování výzdoby či zvětšování systémů poznání minulosti. Má to svůj důvod.

Lidské poslání je zaměřeno na ustanovení nového vědomí na zemi, vědomí vyšší dimenze. Při tomto poslání je vytvářeno obousměrné spojení s  multivesmírem a v něm existujícími entitami a bytostmi. Jak prožíváme tento posun vědomí, každý z nás potřebuje zlepšit kreativitu a intuici, jež jsou základními vlákny energetického srdce.

Když mluvím o kreativitě, nemám na mysli činnosti týkající se umění, hudby a psaní. Mluvím o absolutním, prvotním tvoření – tvoření nových způsobů vnímání vaší reality. Budeš-li se dívat na vaší realitu skrze hranol svého energetického srdce, tvá realita se posune stejným směrem, jakým se posunuje realita celého lidstva. Jinými slovy existuje souvislost mezi tvým vnímáním skutečnosti a budoucí verzí skutečnosti lidstva.

Tato souvislost způsobuje, že uvedené počínání má sílu páky na celkový posun (či překonání překážky). To je důvod, proč jde o tak mocnou věc. Proto se to také mnohých dotýká.

Můžeš zbytek svého života strávit vytvářením nových slov, pojmů, tříbením starých znalostí a dotkneš se tím tisíců lidí – pokud budeš mít štěstí. Kde se jich však dotkneš? Jejich srdcí? Myslí? Jejich knihoven?

Aktivuješ-li svou inteligenci srdce a budeš ji používat ve svém každodenním životě, tak se během minuty dotkneš celého lidstva. Principiálně to funguje tak, jak byla síť lásky navržena. Aby propouštěla vstupní vibrace, které jsou shodné se sítí samotnou. Dále aby je pak rozváděla sítí jako přísun energie. Není-li vibrace shodná, vstup se uzavře a oddělí od sítě. (Není smyslem tohoto článku vysvětlovat detaily fungování. Fyzikální principy fungování pravděpodobně vysvětlím v některém dalším článku.)

Možnosti volby

Někteří z vás se zcela logicky ptají: „Jestliže je Prvotní Zdroj tak mocný, vševědoucí, zdrojem nejvyšší lásky, proč a jak se jedinec jako já od něj liší?“

Kdybys neměl potenciál se odlišit, nebyl bys zde. Tento svět je tvým potenciálem. Tento potenciál je přesně tím, co tě definuje jako jedince, protože s tímto potenciálem musí být provedena volba. Necháme-li vše našemu Stvořiteli, budeme mít menší hodnotu – budeme pouhou částečkou vesmíru.

Každý z nás nese v sobě možnost stát se vysílačem a přispívat do této vesmírné sítě lidstva – ne z důvodu, že ona potřebuje něco od nás, ale z důvodu, že my potřebujeme něco od ní. Gesto odevzdání svého srdce srdcí na dlaň své ruky a nabídnutí ho svým bratrům a sestrám, jako příspěvek prostý ega, je absolutním znamením pro Prvotní Zdroj, že jsi připraven pro dimenzionální posun.

Signál musí být nabídnut a musí být velmi přesný, jinak bude směřovat do sítí nižších dimenzí, které nemají přístup k energetickým cestám pro přenos signálu k Centrálnímu slunci.

Je mnoho sítí, jež obepínají planetu a lidské vědomí, ale jen jedna prostupuje všemi. Jen jedna je bez výjimky všeprostupující, všezahrnující. A je to právě tato síť, která byla navržena k tomu, aby sloužila blížícímu se posunu. Můžete si ji představit jako „lžíci na boty“ pro lidské vědomí, která posune zemi do nové dimenze vědomí. Čím je tato síť silnější, tím lépe bude sloužit svému účelu.

Mapy srdce

Rozumím tendencím jednotlivců, kteří chtějí získat přesné „mapy“, které jasně ukazují, jak jedinec může aktivovat svou inteligenci srdce a stát se jejím vysílačem. Kdyby takové mapy existovaly, ubíraly by možnost tvé kreativitě a duchaplnosti. Záležitosti tohoto druhu jsou velmi relativní člověk od člověka, v závislosti na jeho poslání. Nejde o žádné formule či nařízení nebo mantry. Jedná se o pocity a o kvalitu jejich soudržnosti a bezkonfliktnosti při vysílání.

Je to přirozená touha po jasném ukazateli „správné cesty“. Kdybych mohl nakreslit mapu této dobrodružné cesty do tvého srdce a dát ti ji, nedělal bych to prostřednictvím slov a činů. Byla by stvořena z pocitů a energetických skutečností, z energetického přenosu, který bys měl zachytit – velmi letmo – ale měl bys ho cítit. Těmito slovy a představami jsem se pokusil utkat energetický přenos. Na tobě je, abys ho zachytil a zpracoval do duchaplných aplikací.

Mozek není základním receptorem (vnímající částí) energetického přenosu. Nemůže přijímat jemné vibrace a esence, které se mísí ve světě pocitů a tancují v rytmech překračujících rychlost světla. Pouze srdce je schopno zachytit pravý význam tohoto energetického přenosu a někdy to pro mysl není přeloženo.

Tato skutečnost může na někoho působit dojmem, že Mapa Srdce, či energetický přenos se nikdy neuskutečnil. Můžu tě ubezpečit, že pokud čteš tento článek a nasloucháš mu srdcem, přenos se uskutečňuje. Mapa je vtištěna do tvé energetické bytosti a je aktivována oblast inteligence srdce, která časem vyvstane do popředí jako průvodce.

Závěrečná slova

Uznávám, že tento článek také odhaluje temnou stránku věci. Doufám, že jsem udělal, co bylo v mých silách, abych vás uklidnil a ujistil, že události, které jsou na horizontu, jsou sice alarmující, ale také sjednocující. Všichni jsme dotčeni událostmi na této planetě. Každý. Pamatuj: jsi jedním ze všech. Prociťuj esenci tohoto článku tak hluboce, jak jsi schopen. Podpoří tě v těžkých časech. Pamatuj, že každý (ty také) bez ohledu na to, v jakých žije podmínkách, zkouší vprostřed tohoto zmatku prostupujícího planetou a našimi životy, dělat to nejlepší. To je kořen soucitu, který vyrůstá ve tvém vnitřním srdci.

Jak je uvedeno v tomto článku, máš v sobě potenciál obdržet a dále přenášet vibrace a inteligenci lásky, která vychází z Centrálního Slunce neboli Prvotního Zdroje. Tento potenciál vyžaduje ke své aktivaci tvou vědomou volbu. Pak se stane součástí tvého nového poslání. Touto volbou projevíš svou připravenost na posun planetárního vědomí, který nás čeká. Tím přispěješ k tomu, že tento posun proběhne ve větší harmonii a stabilitě.

Některé aspekty tohoto článku nebyly záměrně objasněny. Například – jaký je smysl dimenzionálního posunu, kdo ho řídí, kdy proběhne, jaká je nová dimenze kam směřujeme?

Koncentroval jsem se pouze na osobní aspekty nadcházejícího posunu. V dalších článcích s vámi budu sdílet více ohledně tématu změn dimenzionálního prostředí, jež budou probíhat.

Z mého světa do vašeho,

James

Poznámky

1) Řetězce událostí

Řetězce událostí jsou naplánované prožitky, obvykle mnohonásobné soubory (pakety) vědomí vytvářející podmínky pro příhodnou expanzi uvědomění (informovanosti). Jsou používány Učitelským řádem Lyricus k tomu, aby řídily jednotlivce směrem k uvědomění nového konceptu, nebo k tomu, aby se na cestě objevil určitý učitel nebo učební událost. Řetězce událostí jsou katalyzátory (spouštěči, urychlovači) připojení jednotlivců k novým konceptům a energetickým výměnám, které přeskupí zastaralý myšlenkový model. Nejvíce jsou používány ke změně uvědomění u zasvěcených jedinců pracujících se světlem, kteří jsou předvojem lidského osudu. (zpátky do textu ↑)

2) Animus

Animus, jak byl popsán v materiálech Wingmakers (Tvůrců Křídel), je umělá mimozemská rasa, která touží stát se nosičem duše. Má nedostatek biologické a smyslové citlivosti, aby mohla nést jemné vibrace duše. Chtějí se zkřížit s lidskou rasou, aby začleněním lidského genetického kódu dosáhli zlepšení svého vlastního. Z důvodu svých brilantních mentálních schopností byli zapojeni do ekonomických sil na zemi – jako poradci a technologičtí vynálezci. (zpátky do textu ↑)

3) Prvotní Zdroj

Prvotní zdroj je vědomí, které prostupuje všechen čas, prostor, energii, hmotu, formy, záměry; také všechno, co není časem, prostorem, energií, hmotou, formou, záměrem. Toto vědomí sjednocuje všechny stavy bytí do jednoho Bytí. Toto Bytí je Prvotním Zdrojem. Je rostoucím, rozpínajícím se (expandujícím), nevysvětlitelným (nepochopitelným) vědomím, které organizuje kolektivní zkušenost ze všech stavů bytí do koherentního (soudržného, jednotícího) plánu tvoření; rozpínání a osídlení říší stvoření; zahrnutí stvoření do Zdrojové Reality – domova Prvotního Zdroje. (zpátky do textu ↑)

4) Energetické srdce

Ve všech dimenzích prostoru existuje základní pole vibrací neboli prvotní kvantum. Toto pole je ne–fyzického charakteru, ale informuje pole fyzická. Existuje nezávisle na fyzických strukturách stvoření. Mezi učiteli Lyricusu je známo jako Neodvoditelná Informační Struktura (NIS, anglicky UIS).

Pole NIS je sub–kvantové a je prvotním schématickým plánem pro živé systémy a anorganickou hmotu. Je to právě NIS, které dává vzniknout kvantovým polím prostupujícím planetami, hvězdami, galaxiemi a celým vesmírem. Je to komunikační pole života, propojující globální a místní, individuální a kolektivní, jedničku a nekonečno. Energetické srdce je ne–fyzická součást NIS, vstupní portál vedoucí z NIS k intuičním a inteligenčním centrům nosiče duše neboli lidského nástroje. Jinými slovy je to sub–kvantové schéma fyzického srdce. (zpátky do textu ↑)

5) Lidský nástroj

Lidský nástroj je složen ze tří principů: biologického (fyzické tělo), emočního, mentálního. Tyto tři odlišné složky či systémy inteligence a vnímání dohromady prezentují nosič individualizovaného ducha v okamžiku, kdy je v interakci s fyzickou dimenzí času, prostoru, energie, hmoty. Řečeno pojmy Lyricusu je lidský nástroj nosičem duše. Vědomí duše v něm obsažené aktivuje jeho smyslový (vnímací) systém, aby mohlo dojít k rozšíření vlivu duše do fyzického světa. (zpátky do textu ↑)

6) Zdrojová inteligence

Zdrojová Inteligence je energie–vědomí Prvotního Zdroje, jež proniká do všech světů, dimenzí, realit, živých forem, časů a míst. Zdrojová Inteligence je ve své podstatě „očima a ušima“ Prvotního Zdroje. Její role spočívá ve vyjadřování, udržování a podporování zájmů Prvotního Zdroje. V osobnější rovině se jedná o osvobozující sílu energie–inteligence, která slouží urychlení rozpínání vědomí a je ku pomoci těm, kdož se touží osvobodit. (zpátky do textu ↑)

7) Čelní laloky

Tato oblast mozku je považována za poslední evoluční rozšíření systému mozku. Funguje jako zdroj našich nejpokročilejších intelektuálních schopností, jako jsou schopnosti počítat, myslet a analyzovat. Také zajišťuje funkci centra zpracování emočních vibrací srdce, jako jsou empatie (vcítění), soucit, láska. Obecně řečeno tyto laloky dohlížejí či řídí celý mozkový systém, pomáhají nižším mozkovým funkcím zabezpečujícím naši schopnost kontroly emocí a vibrací. (zpátky do textu ↑)

8) [Srdce] Nezávislý smyslový orgán

Srdce se začíná formovat v těle zárodku dříve než mozek. Je samostatné, což znamená, že bije nezávisle na signálu mozku. (zpátky do textu ↑)

9) [Srdce] Elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole srdce je zhruba 50-krát silnější než pole mozku a jako takové vyzařuje zhruba 15 stop (tj. 5 m) kolem těla. Toto elektrické pole se stále mění, vlní, zřídkakdy je stabilní. Jeho organická přítomnost je zřetelná, živá a intenzivně vnímatelná pro ty, kdož své schopnosti vnímání naladili na nejvnitřnější vibrace srdce. (zpátky do textu ↑)