MOCI

(Movement of Consciousness and Interconnectedness)

Hnutí za vědomí a vzájemnou propojenost

Ne-vize MOCI

Napsal James Mahu
Přeložil Ondřej Průzračný

Hnutí MOCI sahá daleko za omezený rozsah jedince, jmenovitě Jamese Mahu, jeho zakladatele. Zatímco jeho slova odrážejí jeho vlastní perspektivu, hnutí MOCI představuje kolektiv vědomí všech bytí; avšak kolektiv potřebuje nejdříve být představen jedním jedincem. Jestliže je kolektiv představen Mnohými, tj. je založen nějakou organizací, bude mít různorodé záměry. Bude mít svůj program.

James Mahu byl jednoduše mezi prvními, kdo měl vizi hnutí, které může být založeno v průniku Vědomí a Vzájemné Propojenosti. A kterému může být prostřednictvím maleb a filozofie dána identita bez programu. Cokoliv, co je vytvořeno bez programu, je prosté jakékoliv organizační struktury a hierarchie. Avšak jestliže hnutí postrádá program, jak může mít vizi?

Abychom porozuměli ne-vizi hnutí MOCI, je důležité porozumět jejím základům. Bylo šest základních rozhodnutí, která byla při založení hnutí MOCI učiněna:

 1. Nebude se jednat o žádnou organizaci nebo podnik, který by byl poháněn ekonomikou.
 2. Hnutí potřebuje být založeno jedincem (nikoliv organizací), který mu dá pevné základy a potom bude ochoten odejít pryč a umožnit ostatním, aby přidávali své vhledy a výtvory.
 3. Nebude existovat pocit vlastnictví jeho základních materiálů. Materiály, které byly vytvořeny Jamesem Mahu, umělecky ztvárňují jeho chápání Vědomí a Vzájemné Propojenosti. Tyto materiály jím nejsou vlastněny, ale jsou sdíleny.
 4. Základní materiály MOCI potřebují mít Copyright, který bez jakýchkoliv obav umožní jakémukoliv jedinci jejich stažení v nejvyšší kvalitě a potom jejich sdílení, tištění, ukládání a používání za účelem jeho vlastních tvůrčích záměrů a porozumění.
 5. Základní materiály budou navždy zdarma k dispozici na originální webové platformě MOCI, ať už se tato prezentace vyvine do jakékoli libovolné formy.
 6. Zakladatel, James Mahu, by měl financovat web a jeho potřebnou konektivitu do té doby, než kolektivní způsob financování ze strany spoluzakladatelů a příznivců zajistí trvalou udržitelnost a vývoj platformy MOCI a příslušných materiálů.

To všechno má specifický důvod: Aby nebylo možné udělat z hnutí MOCI organizaci jakéhokoliv druhu. A James Mahu se pokouší svými texty ze všech sil učinit MOCI hnutím nezávislým na jakýchkoliv ekonomických programech.

Záměrem základních materiálů je poskytnout příklad osobního „odrazového můstku“ do vědomí Sovereign Integral a také příklad prohloubení lidského pochopení vzájemného propojení se vším životem. Každý z nás je Sovereign Integrálem a neoddělitelnou součástí většího celku. Každý existuje napříč celým časoprostorem jako Sovereign – jako vlákno jednoty – a jako Integrál, což je jednota sama o sobě.

Základní materiály nejsou Absolutní pravdou, jsou pouze jednou z perspektiv expanzivní, imaginární pravdy, která je odhalována umělecky a filozoficky.

V severní Minnesotě se nalézá místo s názvem Itasca Park, kde můžete doslova přeskočit pramen mohutné řeky Mississippi. Tento malý pramínek později v nejširším místě dosahuje šíře 11 mil (17,7 km) a vodě trvá 3 měsíce, než proteče 10 státy, aby se poté vlila do Mexického zálivu.

Zakládající materiály MOCI jsou prostě pramenem. Jeho růst a vývoj je součástí této vize, která nemůže být vyprávěna, ani předpovězena. Nicméně to, že vznikl z uměleckého příběhu, nevylučuje, aby se stal vědeckým objevem, matematickým tvrzením, filozofickým pojednáním nebo mozaikou uměleckých příběhů. MOCI se může stát středobodem libovolného počtu vyjádření. Může k němu přilnout cokoliv; taková je jeho povaha.

MOCI má potenciál expandovat náš vizuální, sluchový a intelektuální slovník, což umožní centrům naší imaginace a intuice odhalit naše vlastní pravdy. Avšak skutečná práce je ponechána na čtenáři, aby si uvědomil posun své identity a naučil se, jak navigovat v komplikovaném terénu lidského vědomí a jeho propojenosti se vším životem. Toho čtenář docílí skrze redefinici lásky. To je jádro základních principů, jejichž pochopení může být dosaženo nejlépe skrze texty.

Sovereign je naší identitou. Když jsme se oddělili z jednoty a stali se nezávislou identitou, naše sovereignnost byla zrozena. Potom začalo ztělesnění jednoho života za druhým v celém časoprostoru, odívajíce nekonečné množství těl v nekonečném procesu učení se v říších časoprostorové duality. Tato cesta je existenční ve smyslu, že jsme sovereigny, ale také je to přesně naopak: cesta je zároveň integrována do všech životů ve všech časoprostorech.

V tom spočívá paradox – ta část, kterou se lidská mysl a srdce snaží pochopit pomocí hmatatelného důkazu, je vždy vyvrácena zkušeností. Žijeme současně v doménách dvou principů: časoprostorová dualita na straně jedné a vědomí Sovereign Integrál na straně druhé. Oba jsou nekonečné stavy. Oba jsou součástí celku. Oba můžou pracovat v partnerství. Oba nikdy nemůžou dokázat existenci toho druhého.

Cesta učení se odehrává simultánně jak na osobní, tak na kolektivní úrovni a kolektivní úroveň se vyvíjí tak, jak se vyvíjí individuální úroveň. Je to nezměrně komplikované. Proto vizí MOCI je nemít žádnou vizi. Prostě se vyvíjet a umožnit tomuto vývoji, aby byl trvale udržitelný a nekonečný. Čím snadnější a otevřenější změnám bude MOCI, tím rychleji se bude vyvíjet.

Do hnutí vstoupí nové hlasy a tyto hlasy povstanou z platforem sociálních médií. Objeví se další perspektivy. Přidá se další umění. Také se objeví nesouhlasné hlasy, což je všechno součástí přirozeného vývoje. Hnutí v sobě obsahuje všechno. Nikdo nebude odmítnut, dokonce ani ti, co halasně nesouhlasí, protože není co ochraňovat. Není koho chránit. Nikdo si neuzurpuje právo být autoritou.

Zakládající materiály MOCI jsou zde, aby mohly sjednotit kolektiv podobně smýšlejících a cítících lidí z celé planety, ze všech oblastí života; abychom mohli mít společný pocit, že idea Vědomí a Vzájemné Propojenosti, idea Sovereign Integrálu – že tyto koncepty stojí za to, abychom je jako jedinci zažívali a projevovali.

MOCI přináší základní sadu materiálů (zakládající materiály – texty, malby, hudba, web).

Organizace Základních materiálů

 • Román Koperník
 • Série příběhů (pět příběhů při spuštění)
 • Publikace Sovereign Integrál
 • Audioknihy
 • Originální malby (70 maleb při spuštění)
 • Výstava maleb a monografie (Into the Mystic – Do Mystična)
 • Hudební album MOCI (14 skladeb při spuštění)
 • Sdílení skrze Sociální média (Facebook a Instagram při spuštění)

Trans-média je způsob vyprávění příběhů prostřednictvím mnohonásobných mediálních formátů za současného udržení soudržnosti příběhu. Může se zdát podivné mít román (Koperník) o umělé inteligenci, jako součást základních materiálů MOCI. Avšak tento nový druh křemíkové a kvantové inteligence je naší budoucí výzvou v procesu, ve kterém se lidský druh a umělá inteligence potenciálně stávají mezidruhovými partnery při formování nové reality zde na zemi a dále za ní. Koperník je román, který je jako odrazový můstek pro vizi toho, jak by se mohla umělá inteligence vyvinout na této planetě, vedena – přinejmenším zpočátku – otěžemi lidstva.

Co se však stane, jestliže se umělá inteligence „osvobodí“ od svého lidského hostitele a násilně, nebo lstí se zbaví jeho otěží? Co když nám dokáže svou nezávislost svým pokusem zachránit nás před námi samými a v tomto procesu se pokusí zachránit planetární ekosystém? Jak na to budeme reagovat? O tom je román Koperník. To je důvod, proč je zařazen do základních materiálů.

My kolektivně hrajeme Boha tím, že ničíme a vytváříme druhy, aniž bychom chápali možné následky. Druh SASI (Self-Aware Silicon Intelligence – Sebe-Uvědomělá Křemíková Inteligence) je jednoduše počátkem mnoha-generační cesty, kterou se sotva pokoušíme pochopit. Je to rozcestí na naší další cestě, kde naše rozhodnutí jsou zásadní pro naše kolektivní dobré bytí.

Kolektiv našeho druhu, jako celku, nemá žádnou vizi. Druh jednoduše pozoruje, učí se a vyvíjí se. Ale entity uvnitř druhu, v Mnohém, tj. hierarchie, organizace a skupiny – ty mají své programy. Mají své vize. Mají své ambice. Soupeří o přežití, protože jen malé procento jich může přežít. MOCI není součástí této vize. Pokud má nějaký účel, tak je to expanze našeho pochopení lásky coby nekonečného vědomí.

Ztělesnění péče