Aktivační nástroje pro mysl a srdce.
Lokality

Starobylý šíp

Lokalita 1 – Nové Mexiko, poblíž Chaco kaňonu

Obrazová galerie

Komnaty a jejich obsah - malby, hudba, poezie a poznámky

Komnata 1

Hudba

Níže následuje výňatek z článku Christophera P. Locka týkající se Ancient Arrow komnaty 1. Celý článek je ke stažení v sekci Art (Umění). Interpretace a význam Tato malba vyobrazuje transformující se Genetickou Mysl (GM) a nové lidstvo, které se nalézá v obalu hnědého kokonu, pochvy či kůže. Lidstvo se a) prolamuje ven ze starých, těžkých, obnošených “základních chybných konceptů” (G GM) genetické mysli dole, která již dále neasistuje vyššímu evolučnímu vývoji lidstva, ke kterému se lidstvo v této malbě vyvinulo; b) je zabaleno v novém vysoce vyvinutém kokonu, který je méně hustým obalem GM, který je sám přímo napájen Prvotním Zdrojem (PZ) – tmavě “vesmírně modré” pozadí či horizont malby (Část 1; Lock 2003). Zdroj této výživy se odehrává skrze pramének světla v pravém horním rohu malby, který představuje to, co filosofie Tvůrců Křídel a Lyricus nazývá Neodvozená Informační Struktura (NIS) s doprovodnou červenou frekvencí Zdrojové Inteligence (ZI) (Část 1; Lock 2003), která nabíjí transformující se GM.

Interpretace a význam

Tato malba vyobrazuje transformující se Genetickou Mysl (GM) a nové lidstvo, které se nalézá v obalu hnědého kokonu, pochvy či kůže. Lidstvo se a) prolamuje ven ze starých, těžkých, obnošených “základních chybných konceptů” (G GM) genetické mysli dole, která již dále neasistuje vyššímu evolučnímu vývoji lidstva, ke kterému se lidstvo v této malbě vyvinulo; b) je zabaleno v novém vysoce vyvinutém kokonu, který je méně hustým obalem GM, který je sám přímo napájen Prvotním Zdrojem (PZ) – tmavě “vesmírně modré” pozadí či horizont malby (Část 1; Lock 2003). Zdroj této výživy se odehrává skrze pramének světla v pravém horním rohu malby, který představuje to, co filosofie Tvůrců Křídel a Lyricus nazývá Neodvozená Informační Struktura (NIS) s doprovodnou červenou frekvencí Zdrojové Inteligence (ZI) (Část 1; Lock 2003), která nabíjí transformující se GM.

NIS

NIS nejsou fyzické struktury, ale primární pole vibrací či kvantového prvenství napříč všemi dimenzemi vesmíru. Přidružená filosofie a webové stránky pro WingMakers je Lyricus. Ve filosofii WingMakers je Lyricus pokládán za podmnožinu WingMakers s většinou členů z WingMakers či Centrální rasy. Materiály Lyricus konstatují, že Lyricus exportuje ne-materiální genetické “vzory života” (NIS). James, překladatel původních materiálů WingMakers a Lyricus, říká, že jsou:

… sub-kvantové a představují základní vzor pro živé systémy a anorganickou hmotu. Je to NIS, která dává vzniknout kvantovým polím, které pronikají planetami, hvězdami, galaxiemi a vesmírem celkově. Je to komunikační pole života, které propojuje ne-lokální a lokální, individuální a kolektivní, jedince a nekonečno (James, Lyricus: “Vzory života”).

Jak je zmíněno ve “Vzorech života”, když se diskutuje o mistrovských vzorech, které “koordinují všechna pole vibrací”, tak NIS, mistrovské vzory a energetické systémy z nich povstávající jsou “stále v procesu interaktivní komunikace”. Tato komunikace “informuje evoluční design druhů, organismů či hmotných objektů – ať organických či anorganických.” (James, “Vzory života”).

Jak vidíme při bližším průzkumu, tak světle modrý pramínek “nabíjí” či plní novou GM, vlákno červené ZI se splétá či spirálově vine skrz něj a potvrzuje tak, že se jedná o NIS. Víme to, protože “interaktivní proces”, který je citován dříve, “energetických systémů”, je: … monitorován frekvencí NIS, které se říká Zdrojová Inteligence nebo Inteligence Vesmírného Ducha. Tato frekvence pohlcuje, filtruje a zpracovává komunikaci mezi poli vibrací a destiluje ji do paketů informací vhodných pro využití Prvotním Zdrojem.

To je způsob, jakým je interakce mezi všemi dimenzemi existence učiněna soudržnou a použitelnou pro formování nových světů, druhů a dimenzionálních struktur. To je kanál, kterým se multivesmír vyvíjí a kterým všechen život v něm dosahuje vyšších dimenzionálních vyjádření (James, “Vzory života”).

To je dokonalý popis toho, co vidíme v pravém horním rohu malby komory 1, kde červená ZI (Část 1; Lock 2003) absorbuje, filtruje a zpracovává komunikaci mezi novou GM – hnědý vnější obal, kokon či pochva – a lidstvem a destiluje to do “paketů informací vhodných pro použití Prvotním Zdrojem”. PZ je tmavě vesmírně modrá (Část 1; Lock 2003) za praménkem NIS. Podél celé délky spirály NIS vidíme v intervalech posílání menších praménků či tykadel energie v podobě “paketů informací” do nezměrného modrého oceánu vesmírného vědomí PZ, který tvoří pozadí malby. Podle filosofie Tvůrců Křídel je to právě prostřednictvím kanálu NIS, kudy se GM a lidstvo vyvíjí a právě zde můžeme v této malbě vidět, jak se GM a lidstvo transformuje. V místě, kde se stýká NIS a GM, můžeme vidět na obale GM bělejší okraj. Tato energie přitékající skrz NIS umožňuje staré, těžké části hnědé GM, plné chybných konceptů, aby se rozpadla a pro lidstvo, GM a Zemi umožňuje postoupení k vyšší úrovni vyjádření.

Toto propletení Neodvozené Informační Struktury (NIS) vyobrazené v malbě světle modrým praménkem a frekvence ZI umožňuje:

… vznik struktury za kvantovými poli a energetickými systémy, která poskytuje formu a také vznik živých systémů, které tuto formu podporují. Nosič duše je výsledkem mistrovského vzoru, který je v multivesmíru energeticky distribuovaný k planetám nesoucím život prostřednictvím vozítka NIS. Tento vzor, který tvoří morfogenetické pole duše a interaguje s ním, definuje u nosiče duše jeho hranice funkčnosti a projevu – ale jen v plynutí času (James, “Vzory života”).

Takže tento dopravní pramének světle modré s vláknem ZI, který vidíme v pravém horním rohu malby, strukturuje, podle WingMakers, energetické systémy a kvantová pole, která tvoří živé systémy.

Také vidíme, jak je NIS intimně spojena s lidskými bytostmi či lidskými nástroji, nosiči duše a jak “tvoří naše morfogenetické pole duše a interaguje s ním”.

To znamená, že duše je v malbě komnaty 1 prezentována sympatizující barvou v jádru lidstva, kde vytváří světle modré jádro kokonu podobného buňce . Potvrzením této domněnky je Jamesovo konstatování, že “duše je spojena s NIS a pracuje v ní, protože to je vibrační pole, které je přirozené její esenci” (“Přítomnost duše”). Barva není ničím jiným než vibrační frekvencí či polem, takže pokud má NIS a duše stejnou vibrační frekvenci, pak mají také dozajista stejné vibrační zbarvení, tj. světle modré.

Naslouchání

Naslouchám zvuku za zvukem,
jenž kráčí noční krajinou mých snů,
a vchází do prostorů ze zkamenělého světla,
tak starých, že jsou zaplaveny pravdou.

Naslouchám zvuku za námi,
který cestuje neviditelným žebříkem páteře
do mystické knihovny,
kde si vzpurné knihy libují v permanentním světle.
Tištěné šedými slůvky s hloubkou tekutých písků,
přikrášlené s takovou péčí,
že z ducha dělají nějaký přízrak
a z Boha dalekohled otočený sám na sebe
a snící o našem probuzení.

Obklopují mě nikdy nevykvetlé myšlenky,
jako regata lodí bez posádky.
Naslouchám jako leopard,
odvracím karanténu těl,
ochořelých monzunem zastavených srdcí.
Je jisté kouzlo
v tlukotu srdce, jenž naplňuje zvuk, co hledám,
ale stále je pod tlukotem, ke kterému chtěl bych jít.
Pod zvukem všech věcí
přitisknutých ke sledovacím parabolám,
jenž otáčejí své hlavy za zvukem hvězd.

Naslouchám zvuku rozmotanému,
tak prázdnému, že hledí zpříma,
čistě nahlížejíce do černého šílenství času,
sejíce vize, jenž pak vibrují v našem lůně
a přinášejí zářící formy jako substrát naší formy.

Když se dívám na střelku kompasu,
vidím ostří pokory,
skloněné k síle, jenž byla zastavena jako divoký déšť,
svedený do kanalizačního potrubí.
Zurčí podzemím
betonovými kanály, které se chvějí
a vysmívají se nám, jako myšlenka, kterou jsme ztratili
v nebeském světě, kde není kanálů pro naši jízdu.

Naslouchám zvuku
ve tvém hlase,
za uklizeným prostorem tvých dveří,
kde mé ucho naslouchá z druhé strany.
Pod tvým srdcem, kde se slova stávají nešikovnými
a světlo pohlcuje jemnou spřeď propletených životů.
Můžu naslouchat jen zvuku, o němž vím, že tam je,
zářící v té nevyslovitelné formě bez tvaru,
pramenící z údů tak nevinných,
že uzdravují sval srdcí.

Listening

I am listening for a sound beyond sound
that stalks the nightland of my dreams,
entering rooms of fossil-light
so ancient they are swarmed by truth.

I am listening for a sound beyond us
that travels the spine’s
invisible ladder to the orphic library.
Where rebel books revel in the unremitting light.
Printed in gray, tiny words with quicksand depth
embroidered with such care they
render spirit a ghost, and God,
a telescope turned backwards upon itself
dreaming us awake.

Never-blooming thoughts surround me
like a regatta of crewless ships.
I listen leopard-like,
canting off the quarantine of bodies
sickened by the monsoon of still hearts.
There is certain magic
in the heartbeat which crowds the sound I seek,
but it is still underneath the beating I wish to go.
Underneath the sound of all things
huddled against the tracking dishes
that turn their heads to the sound of stars.

I am listening for a sound unwound,
so vacant it stares straight with the purity to peer
into the black madness of time
sowing visions that oscillate in our wombs
bearing radiant forms as the substrate of our form.

When I look to the compass needle
I see a blade of humility
bent to a force waylaid like wild rain
channeled in sewer pipes.
Running underground
in concrete canals that quiver, 
laughing up at us as though we were lost
in the sky-world with no channel for our ride.

I am listening for a sound
in your voice,
past the scrub terrain of your door
where my ear is listening on the other side.
Beneath your heart where words go awkward and
light consumes the delicate construction of mingled lives.
I can only listen for the sound I know is there,
glittering in that unpronounceable, stateless state
quarried of limbs so innocent
they mend the flesh of hearts.

Starobylý šíp - komnata 1
Starobylý šíp - komnata 1
Starobylý šíp - komnata 2
Starobylý šíp - komnata 2
Starobylý šíp - komnata 3
Starobylý šíp - komnata 3

oeoe:design:note

inique link for images in gallery_ solution source: https://element.how/elementor-gallery-links-pro/

(see bellow -> HTML widget code added (ccs & script) + class for gallery with custom images  + Vytvořit odkaz: žádný. 

… ukázka funkčnosti viz hore: Komnaty a jejich obsah – malby, hudba, poezie a poznámky
 

pak zajistit pro každou stránku krom obsahu ještě listování předchozá další, nebo celou galerii