Aktivační nástroje pro mysl a srdce.

Navigátor Celistvosti

Vaše teorie evoluce jsou založeny na paradigmatu mechanického vesmíru, který se skládá z molekulárních strojů pracujících v objektivní realitě, která je poznatelná správnými nástroji. Vesmír však ve skutečnosti není poznatelný jakýmkoliv nástrojem, jestliže šetříte svůj vlastní smysl pro jednotu a celek. Vnímání celku se navždy odhaluje v lidském nástroji, protože kultura multidimenzionálního vesmíru je zakotvena v jednotě. 

Rostliny mají kořenový systém, který proniká do země a napájí se její esencí. Tímto způsobem jsou propojeny všechny rostliny. Představte si, že každá rostlina má tajný kořen, který je neviditelný, ale je bezpodmínečně spojený se samým centrem planety. V tomto bodu spojení je každá rostlina vskutku sjednocena a vědomá si skutečnosti, že její skutečná identita je v tomto základním systému vzájemně propojených kořenů a že tento tajemný kořen je linií  života, která vynáší individuální vyjádření na zemský povrch a toto sjednocené vědomí se šíří kolem jako vůně individuality. 

Stejným způsobem má celá existence svůj tajný kořen, který se vine do nezmapované sféry Prvotního Stvořitele. Toto je sjednocující pole, které definuje kulturu multidimenzionálního vesmíru. Celý lidský život je obsažen v Navigátoru Celistvosti. On je tou pravou moudrostí. Táhne lidský nástroj k tomu, aby vnímal svou existenci v oddělenosti jako úzký průchod k Celistvosti a Jednotě. Navigátor Celistvosti vnímá celek nad vším ostatním, přesto je často odveden z kurzu energiemi struktur, polarit, lineárního času a separatistickými kulturami, které ovládají Zemi. 

Navigátor Celistvosti je srdcem vědomí bytosti a ví, že tajný kořen existuje, i kdyby byl lidskými smysly nepostřehnutelný. To je základní okolností pro pochopení propojenosti veškerého života, která umisťuje duchovní růst na přední místo v životě jedince. Pět smyslů lidského nástroje tvoří pouze malou část celku individuality. Přesto lidský nástroj lpí na pěti smyslech, jakoby byly jedinou stezkou zkušenosti. 

Vnitřní Podstata Navigátora Celistvosti je rovna Prvotnímu Stvořiteli. Je to replika Prvotního Stvořitele, vibrující přesně na stejné frekvenci a schopná stejného aktu uvědomění. Také má přístup k nesčetným tajným kořenům, které poskytují Prvotnímu Stvořiteli vhledy, zkušenosti, inteligenci a různé perspektivy vnímání, ale ne skrze pět smyslů, které jsou navrženy pro vaše vědomí ega. 

Učitel Navigátora Celistvosti je v prvé řadě složen z tajného kořene. Je to jemný  nosič informace, který vás vede k tomu, abyste viděli Toho, Který Je Vším a Všechno, Které Je Jedním. Je to aspekt Prvotního Stvořitele, který je určený k projevu v lidském nástroji, jako prostředek přitažlivosti života lidského nástroje k vědomí Svrchované Jednoty. Dovolte, ať vás vede tajný kořen a Navigátor Celistvosti,  a nechte pět smyslů být vyjadřovacími prostředky bytosti spíše, nežli sběrateli separatistických myšlenek lidského nástroje. 

Jak zpřístupnit tento tajný kořen? Portál pro jeho pozorování se dá široce definovat jako vědomí Jednoty. To vám umožní uvědomovat si, jak jste integrováni s životem mimo vaše fyzické tělo. Je to pocit a vjem toho, že jste holografická bytost, která je vetknuta do veškerého času a všech věcí. Když se dotknete tohoto pocitu, vyvoláte frekvenci svého vědomí, která je Navigátorem Celistvosti – záhadné Všechno, které je živené tajným kořenem. Není to stav bytí, kterého lidský nástroj může dosáhnout. Spíš je to pocit jednoty a celistvosti, který může lidský nástroj chvilkově zahlédnout a následkem toho transformovat porozumění svého účelu. Navigátor Celistvosti táhne lidský nástroj ke sjednocení s bytostným vědomím. Díky tomu pak může pochopit svou roli coby rozšíření bytostného vědomí na planetu Zemi a současně rozšíření bytostného vědomí lidského nástroje do Zdrojové Reality.

Výňatek z textu Glosář pojmů Tvůrců Křídel, Sebrané spisy Tvůrců Křídel, svazek I

Navigátor Celistvosti